نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شمال، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عدالت، تهران، ایران

چکیده

یکی از روش‌های کشف حقیقت در امور قضائی، مرگ مصنوعی است، بدین معنا که با القای حس اعدام و یا هر روش مرگ به متهم، موجبات اعتراف ناخودآگاه وی برقرار می‌شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی موضوع اعتراف‌گیری مرگ مصنوعی در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق ایالات متحده آمریکا بوده و به روش تحلیلی-توصیفی قصد پاسخ به این سوال را داشته که در روش مذکور برای اعتراف‌گیری، چه تفاوت هایی در حقوق کشورمان با حقوق ایالات متحده آمریکا وجود دارد. مسئله اجرای روش مرگ مصنوعی، در فقه اسلامی ریشه داشته و در روایات بدان اشاره شده است. از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، منع اقرار توسط شکنجه به کرات سفارش شده و خط قرمز استفاده از روش مرگ مصنوعی در حقوق ایران، عدم استفاده از شکنجه و هرگونه اجبار در اعتراف گیری است. اما این مسئله در حقوق ایالات متحده آمریکا به گونه‌ای کاملا آزادنه و بدون حد و مرز در حال اجراست که اعتراض نهادهای حقوق بشر را به دنبال داشته است. این مسئله به خصوص در موارد امنیتی، آزادی بیشتری برای مسئولین مربوطه دارد. نتیجه این که مقید شدن روش مرگ مصنوعی در چارچوب قانون منع شکنجه، جهت کشف حقیقت واقعی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم.
آیین دادرسی کیفری مصوب 1379 با آخرین اصلاحات.
آیین دادرسی مدنی مصوب 1381 با آخرین اصلاحات.
بزرگمهر، امیرعباس (1389)، تأثیر روان‌شناسی در شهادت به‌عنوان اثبات دعوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد اول.
جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6.
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3.
خوئی، سید ابوالقاسم (1391 ق)، تکمیلة المنهاج، تهران: نشر خرسندی، چاپ سوم، جلد اول.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1.
ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2.
زارع‌شعار، حسین (1395)، «اقرار کیفری در حقوق ایران»، مجله فقه و مبانی حقوق، سال هفتم، شماره 21.
زبیدی، محمد مرتضی (1414 ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: مکتبة الحیاة، چاپ سوم، جلد دوم.
زهیلی، وهبه (1418 ق)، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر، چاپ دوم، جلد سوم.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29.
سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29.
سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز (1404 ه.ق)، المراسم العلویه و الأحکام النبویة فی الفقه إمامی، قم: منشورات الحرمین، جلد اول، چاپ یکم.
سهرابی، یعقوب (1388)، «بررسی فقهی و حقوقی حجیت علم قاضی»، کانون وکلای دادگستری، سال چهاردهم، شماره 1.
شامبیاتی، هوشنگ (1397)، جزوه درس آیین دادرسی کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
طارمی، داوود و محمد علیپور، فریده (1399). «جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد (با تاکید بر خاورمیانه)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، بهار، سال چهارم، شماره 12.
طباطبایی، علی بن محمد (1404 ق)، ریاض المسائل، مؤسسه آل‌بیت، قم: چاپ اول، جلد اول.
عاملی، محمد بن علی موسوی (1411ق)، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم: چاپ اول، جلد اول.
عبدالرحمان، محمود، (2010 م)، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، بی‌جا، چاپ دوم، جلد دوم.
عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه (1415ق)، تفسیر نورالثقلین، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، جلد چهارم.
علامه حلی، حسن بن یوسف (1414ق)، تذکره الفقها، انتشارات قم، چاپ اول، جلد اول.
قانون اساسی مصوب 1358 بازنگری شده در سال 1368.
قانون حدود و قصاص مصوب 1361 با آخرین اصلاحات.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با آخرین اصلاحات.
قانون مدنی مصوب 1316 با آخرین اصلاحات.
قانون منع شکنجه مصوب 1381 با آخرین اصلاحات.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان.
کلینی رازی، ابی‌جعفر (1388ق)، اصول من کافی، اسماعیلیان، قم، چاپ 22، جلد اول.
لنگرودی، محمد‌جعفر (1380)، ترمینولوژی حقوق، تهران: قلم، چاپ چهارم، جلد اول.
معرفت، محمد‌هادی (1364)، «حجیت علمی قاضی در ارتباط با رجوع به کارشناسی»، مجله مطالعات حقوقی و قضایی، شماره دوم، سال اول.
Balmer, A. (2018), Lie Detection and the Law: Torture, Technology and Truth, Routledge.‏
Becker, R. F. & Dutelle, A. W. (2018), Criminal investigation, Jones & Bartlett Learning. ‏
Hall, V. (2019), Sensitizing the general public: experiential processing alters perceptions of confession evidence and minimization (Doctoral dissertation). ‏
Newig, J., Jahn, S., Lang, D. J., Kahle, J., & Bergmann, M. (2019), “Linking modes of research to their scientific and societal outcomes, Evidence from 81 sustainability-oriented research projects”, Environmental Science & Policy, 101.‏
Troje, D., & Gluch, P. (2019), “Populating the social realm: new roles arising from social procurement”, Construction Management and Economics.‏