نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

با بحران اقتصادی کشور در آغاز سال 1399 به‌واسطه شیوع کرونا و تحریم‌های غرب علیه ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا باهدف کمک به مستأجران، قانونی را مصوب نمود که موجران را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره نمود و محدوده خاصی برای افزایش میزان اجاره‌بها در نظر گرفت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این مصوبه، و قیاس آن با اصول حقوق بشر انجام‌شده است. چنین نتیجه شد که باتوجه به شرایط خاص کشور، بر پایه اصول فقهی که تسامح در صدر آن است، وضع چنین قانونی وجاهت داشته و ازنظر اصول حقوقی، باتوجه به نیاز به امنیت مسکن شهروندان و موقتی بودن شرایط خاص کرونایی، این اختیار می‌تواند به ستاد ملی مقابله با کرونا داده شود. مطابق با اعلامیه حقوق بشر نیز داشتن مسکن مناسب برای زندگی یکی از حقوق اولیه انسان‌هاست و این قانون کاملاً در راستای اصول حقوق بشر مصوب شده است.

کلیدواژه‌ها

ابن اثیر، مـبارک بن محـمد جزری (1364 ه.ق) النـهایة فی غریب الحدیـث و الاثر، اسماعیلیة، قم، چاپ چهارم.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948.
آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 6(3)، 147-178.
بختیاری، لطفعلی و ادیبی، علیرضا (1399). الگوی تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 6(4)، 31-53.
شاکر، مهتاب (1397) شروط غیرعادلانه و تعدیل قضائی در نظام حقوقی ایران و کامن لا، دانشگاه ازاد تهران جنوب، استاد راهنما، جمشید نورشرق.
صدر، سیدمحمدباقر (1362) الفتاوی وضع حد، قم، دارالقلم، جلد دوم، چاپ چهارم.
صفایی، حسین (۱۳۹۵) قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان.
صفائی، سید حسن؛ امامی، اسدالله (1395) مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، جلد اول.
عباسی زنجانی، محمد مسعود (ترجمه) (1384) ترجمه و شرح مکاسب شیخ انصاری، قم، ده جلدی، جلد چهارم.
فیض، رضا؛ مهذب، علی (1374) ترجمه کتاب لمعه، تهران، دوجلدی، جلد اول.
قانون اساسی ایران، مصوب 1358، بازنگری شده در سال 1368.
قانون مدنی، مصوب 1316 با آخرین اصلاحات.
قانون مستأجر-موجر، مصوب 1339.
قانون مستأجر-موجر، مصوب 1356.
قانون مستأجر-موجر، مصوب 1376.
کاتوزیان، ناصر (1396) وقایع حقوقی- مسئولیت مدنی، تهران، یک جلدی.
کاتوزیان، ناصر (1378) حقوق مدنی، تهران، یک جلدی.
‏‫‏‫کازرونی، سید مصطفی (۱۳۹۵) چالش تطبیق حق آزادی بیان با منع استفاده تروریسم از فضای مجازی. مطالعات بین‌المللی 48 (12)  167-198.
مرتضایی، سید احمد؛ حسینی، سید ابراهیم (1392) آزادی بیان و مبانی گستره آن از دیدگاه فقه و حقوق، مجله معرفت حقوقی 2 (4) 49-72.
‏‫معتمد نژاد، رؤیا (۱۳۹۲) نقش شورای اروپا در ارتقای حقوق ارتباطات، علوم خبری  6 (1) 5-25.
نظری، احمدعلی (1379) تحلیلی پیرامون شریعت سهله و سمحه، دانشگاه قم، پایان نامه.