نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

حقوق کودک، یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می باشد، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق کافی برخوردار نباشند؛ نمی‏توانند در سایه این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند. با توجه به اهمیت حقوق کودک به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم؛ لزوم اهمیت مراقبت از حقوق کودک در حقوق بشر چیست ؟
در عرصه بین‌الملل نیز کنوانسیون جهانی حقوق کودک را مورد تایید قرار داده اند. حقوق مدنی ایران بر خلاف قوانین بین الملل که فقط برای کودکان بعد از تولد حقوقی را قائل شده اند، به قبل از تولد کودک نیز توجه نموده است. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی حقوق کودک در حقوق بشر از منظر حقوق ایران و بین الملل می پردازیم و به صورت خلاصه این نتیجه را می یابیم؛ در دهه های اخیر حقوق ایران و حقوق بین الملل نگرش جدیدی نسبت به حمایت از کودکان داشته اند؛ حتی برای جنین از زمان انعقاد نطفه نیز حقوقی در نظر گرفته اند.که از جمله: وصیت به نفع حمل، حق ارث، وصیت، وقف کردن و غیره ...و نفقه قبل از تولد کودک که از ویژگی های متمایزکننده حقوق اسلامی با اسناد بین المللی است.

کلیدواژه‌ها

Al-Ansari Sheikh Muhammad, 1420 AH, Al-Mousawa Al-Fiqhiyyah, vol. 3: Qom, published by the Islamic Thought Association, first edition.
Amin Rezaei Darsa, 2016, Child Labor from the Perspective of International Law and the Law of the Islamic Republic of Iran, Thesis, Supervisor: Mohammad Habibi Majandeh, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Law.
Araki Mohammad Ali, 1413 AH, Al-Makasib Al-Muharram, vol. 2: Qom, Institute in the Way of Truth, first edition.
Asadi Leila, 2001, “A Study of Alimony for Wives and Relatives in English Law”, Nedaye Sadegh Magazine, Winter, No. 24,
Bariko Alireza, 2008, Civil Rights of (1) Individuals and Their Legal Support: Tehran, Majd
Dehkhoda Ali Akbar, 1373, Dehkhoda Dictionary: Tehran, Publishing and Printing Institute, University of Tehran, First Edition.
Director Seyed Javad, 1974, Child Rights: Tehran, Etihad Press, First Edition
Fazel Lankarani Muhammad, 1426 AH, Tafsil al-Shari'ah fi Sharh Tahrir al-Wasila al-Ijtihad al-Taqlid: Qom, Center for the Jurisprudence of the Imams, first edition.
Irvanian Amir et al., 2016, Child Abuse (from Etiology to Response): Tehran, Khorsandi Publications, Third Edition.
Jafari Langroodi Mohammad Jafar, 2007, Legal Terminology: Tehran, Ganj-e-Danesh Publications, 17th Edition.
Katozian Nasser, 2015 Civil Law in the Current Legal Order: Tehran, Volume, Edition 52.
Khomeini, Ruhollah, 1379, Tahrir al-Wasila: Qom, Dar al-Alam, fourth edition.
Klini Mohammad Ibn Yaqub. 1990 Sufficient Principles, Volumes 6 and 8, Translation and Description: Javad Mostafavi: Tehran, Islamic Bookstore, Fourth Edition.
Mohaghegh Seyed Mostafa Groom, 2005, Family Law: Tehran, Islamic Sciences Publishing Center Publications, Twelfth Edition.
Mohaghegh Seyyed Mostafa Groom, 2005, Family Law: Tehran, Islamic Sciences Publishing Center Publications, Twelfth Edition.
Mohammad Ibn Maki Ameli Shamsuddin, 1319, Sharh Lameh, Volume 6: Tehran, Islamic Bookstore, Second Edition.
Mosafa Nasrin, 2004, Convention on the Rights of the Child and its Exploitation in Iranian Domestic Law: Tehran, Tendency Publishing, First Edition.
Najafi Muhammad Hassan, 676 AH, Jawahar al-Kalam fi Sharh Sharia al-Islam, vol. 26: Beirut, Dar al-Azwa, sixth edition.
Naqibi Seyed Abolghasem 2003, “Theory of Compensation to the Intellectual Rights of the Child”, Quarterly Journal of Jurisprudence and Family Law Nedaye Sadegh, No. 32.
Safaei, Seyed Hossein, 2006, Introductory Course in Civil Law, Volume 1: Tehran, Mizan Publishing, Sixth Edition.
Safari Amiri Yaser, 2011, Children's Rights from the Perspective of Imami Jurisprudence, Iranian Law and International Conventions, Thesis, Instructor: Dr. Umm Al-Banin Ramezanzadeh, Islamic Azad University, Behshahr Branch, Private Law.
Shaykh al-Islam Jazayeri Seyyed Jafar, Raising a Child from the Perspective of Islam: Tehran, Tehran Hundred Library Publications, Bita.
Tusi Mohammad Ibn Hassan, 1388, Al-Mabsut, H 4: Tehran, Al-Muktabiya Library, Second Edition.