نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عدالت، تهران، ایران

چکیده

بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در فرایند دادرسی کیفری، از طرح دعوی گرفته تا تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم علیه اشخاص حقوقی با چالش های متعددی مواجه اند این بزه دیدگان جهت احقاق حق خود در دادرسی علیه شخص حقوقی با مشکلات و موانع تقنینی و دادرسی برخورد می کنند که همین مشکلات و چالش ها سبب عدم تحقق احقاق حقوق این افراد شده و در نتیجه راه را برای تکرار جرم شخص حقوقی باز خواهد گذاشت. جرایم اشخاص حقوقی به نحوی هستند که در بسیاری از موارد به دلیل نقص قانون، ایرادات دادرسی و عدم حمایت قانونگذار از قربانیان جرایم اشخاص حقوقی، این اشخاص یا مجازات نمی شوند و یا مجازاتی سبک برای آنها در نظر گرفته می شود و در مواردی نیز محکومیت آنها با تاخیر و روند طولانی دادرسی مواجه می شود در حالی که آثار سوء جرایم این اشخاص اگر بیشتر از آثار جرایم شخص حقیقی نباشد قطعاً کمتر نخواهد بود لذا این اشخاص یقیناً باید مستحق مجازات سنگین تری باشند. پژوهش حاضر تلاش دارد به روشت نوصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به شناسایی و بررسی این موانع و چالشها بپردازد و در خصوص آنها اقدام به پیشهاد و ارائه راهکار نماید.

کلیدواژه‌ها

جعفری هرندی، محمد (1384). «جایگاه شخصیت حقوقی» مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی بابل، شماره1
جعفری، امین (1386). «ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی در حقوق فرانسه»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 61.
جعفری، فریدون؛ چگینی حامد و کاظمی، سجاد (1399). «رویکرد انتقادی به تعقیب و تحقیق جرائم اشخاص حقوقی»، مجله تعالی حقوق، سال یازدهم، شماره سوم.
رایجیان اصل، مهرداد (1385). جرم انگاری سوء استفاده از قدرت در پرتو تعامل حقوق بشر و نظام حقوق جزا»، رساله دکتری ، دانشگاه شهید بهشتی.
سالی اس، سیمپسون (1395). جرائم شرکتی، قانون و کنترل اجتماعی، ترجمه حمیدرضا دانش ناری، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول.
شکریان، مرضیه (1390). تعقیب جرم شرکتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
عباسی، محمود؛ شکر امرجی، ایوب و محمدی، سمیرا (1388). «مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون‌های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره 8 .
عزیزی، مژگان (1392). «رویکرد بزه دیده شناسانه به جرائم شخص حقوقی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
محمد خانی، حسین (1386). «مسئولیت مدنی دولت در بارگه داد »، تهران: انتشارات بعثت، چاپ اول.
مهدوی پور، اعظم و شهرانی کرانی، نجمه (1394). «نقش مخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرائم اقتصادی، مقتضیات و موانع»، پژوهش حقوق کیفری، شماره 10.
نجفی توانا، علی و مصطفی‌زاده، فهیم (1392). «جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران »، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 8.
Deckert, K. (2011), “Corporate Criminal Liability” in France in: Pieth, Mark pieth & Ivory, Radha; Corporate Criminal Liability, Springer.
Emanul Daoud et Clarisse Le Corre. (2013), La résponsabilité pénale des personnes morales, Perspectives Etudes.
Price, Marilyn and Danna M. Norris (2009), “White Collar Crime, Corporate Crime and Securities and Commodities Fraud”, Journal of the American Academy of Psychiatry and The Law, No. 37(4).
Sénat (www.Senat.fr), (2003), Les repentis face à la justice, Service des étudesjuridiques; Juin.
Skinnider, Eileen (2011), Victim of Environmental Crime, international center, First Edition, Published by Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Canada.
Spalek, Busia. (2008), “Corporate Harm and Victimization”, Criminal Justic Matters, Vol 71.