نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

با وجود مزایای مختلفِ هوش مصنوعی در زندگی روزمره بشر، آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن درحوزه‌های متعدد از جمله امنیت شغلیِ قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه مخصوصا زنان دارای اهمیت و قابل بررسی است این که چگونه تعصب های جنسیتی وتفسیم کار نابرابر در محیط کار می توانددر حوزه فناوری هوش مصنوعی گسترش یافته و بازتولید شود. با توجه به ارتباط مستقیمی که داشتن شغل مناسب و شایسته با سایر حقوق بنیادین بشری از جمله حق حیات، حق بر سلامت و بهره مندی از رفاه اجتماعی و غیره دارد؛ توجه به نقض این حق و ابعاد مختلف آن به منظور ارائه راهکارهای مناسب و مفید امری ضروری است. بنابراین یکی از اهداف اصلی نوشتار اصلی شناسایی سوگیری های جنسیتی بالقوه هوش مصنوعی و بررسی آسیب های ناشی از گسترش این فناوری بر اشتغال زنان می باشد . لذا پرسش اصلی آن است که هوش مصنوعی بر حق بنیادین کار زنان چه تأثیری دارد؟ هوش مصنوعی از طریق جایگزینی مستقیم و حذف نیروی کار انسانی، افزایش نیاز به نیروهای ماهر و توانمند، در حوزه‌های گوناگون می‌تواند پیامدهای منفی برحقوق بشر داشته باشد وحق کار افراد آسیب پذیر مثل زنان را نقض نموده و موقعیت زنان را در بازار کار به خطر بیاندازد . زیرا هنوز تعداد نسبتاً کمی از زنان در آموزش فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به دلیل سوگیری جنسیتی به طور آگاهانه یا ناخودآگاه در الگوریتم ها گنجانده شده است. هوش مصنوعی ، خطر شکاف جنسیتی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

حسینی اکبرنژاد، هاله و حسینی اکبرنژاد، حوریه (1396). «نگاهی بر رویه ی نهادهای بین المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه ی زنان»، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، دوره نوزدهم، شماره 76، صص 158-137.
دلاور، علی (1396). «به کار گیری هوش مصنوعی در پیش بینی شایستگی های زنان در محیط کار»، فصلنامه تربیتی-فرهنگی زنان و خانواده، سال 12، شماره 41، صص 139-125.
طهماسبی، محمدرضا (1385). «روایت افراطی از هوش مصنوعی و مسئله وضوح ناپذیری ذهن»، نامه مفید، شماره 56، صص 94-82.
عراقی، عزت الله (1386). «تحول حقوق بین الملل کارو تأثیر آن بر حقوق داخلی»، نامه مفید، شماره 61، صص 195-183.
مازاریان، علیرضا (1398). «تحلیل انتقادی استدلال عدم تفاوت مربوط در دفاع از هوش مصنوعی»، پ‍ژوهش های فلسفه کلامی، سال 21، شماره 79، صص 190-165.
نامدار پوربنگر و امیری، مجاهد (1391). «حق بر کار در حقوق اتحادیه اروپا»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، شماره 13، صص 241-297.
واثقی، محسن (1399). «امکان سنجی اعطای شخصیت حقوقی به رباتها ی هوشمند با تکیه بر مصوبه اتحادیه اروپا»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال27، شماره 103، صص 333-307.
Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men, (2020), available at: https: //ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/opinion_artificial_intelligence_gender_equality_2020_en. pdf.
Antonio Aloisi, (2020), Artificial Intelligence Is Watching You at Work. Digital Surveillance, Employee Monitoring and Regulatory Issues in the EU Context, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https: //www.researchgate.net/publication/340601245.
Bessen, J (2018) “How Computer Automation Affects Occupations: Technology, Jobs, and Skills”, Law and Economics Research Paper No. 1.
Brozek, Bartosz (2017) “on the Legal Responsibility of Autonomous Machines”, Artificial Intelligence and Law, Vol. 25, No. 25.
Cerka, Paulious (2015) “Liability for Damages caused by Artificial Intelligence”, Computer Law & Security Review, Vol. 31, No. 3.
Chen Yuting (2019), “Gender Perspectives on the Future of Work in China”, FES Office for Regional Cooperation in Asia. Available at: http://library. fes. de/pdf-files/bueros/china/15971-20200515. pdf.
Daniel Samaan, Rossana Merola, Ekkehard Ernst, (2018), “The economics of artificial intelligence: Implications for the future of work, ilo future of work research paper series”, International Labour Office-Geneva: ILO, 2018, http://www.ilo.org. 06/28/2021.
Dillon, Sarah (2019), “AI and Gender: Four Proposals for Future Research. Cambridge: The Leverhulme Centre for the Future of Intelligence”, The Reprographics Centre at the University of Cambridge designed and printed this report.
Ernst, Ekkehard, Samaan, Daniel, Merola, Rossana, (2019), “Economics of Artificial Intelligence: Implications for the Future of Work”, Article in IZA Journal of Labor Policy, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https: //www.researchgate. net/publication/335201698.
Georgios Petropoulos, (2018), “The Impact of Artifical Intelligence on Empployment. Work in the Digital Age”, Published by Rowman & Littlefield International Ltd Unit A, Whitacre Mews, 26-34 Stannary Street, London SE11 4AB www.rowmaninternational.com.https://www.researchgate.net/profile/AmyHealy/publication/325796290_How_to_escape_the_low_learning_trap_in_a_runaway_labour_market/links/5b3f7edaaca272.
Harvey, Philip (2002), “Human Rights and Economic Policy Discourse: Taking Economic and Social Rights Seriously”, Colombia Human Rights Review, No. 33.
Liu Han-Wei, Ching-Fu Lin (2019), “Beyond state v Loomis: Artificial Intelligence, Governments, Algorithmization and Accountability”, International Journal of Law and Information Technology, Vol. 27, No. 2.
Marcus Tomalin, Ullmann, Stefanie (2019), This definition of AI is informed introductory talk at the workshop, ‘The Future of Artificial Intelligence: Language, Gender, Technology’, 17 May 2019, University of Cambridge. http://www.crassh.cam.ac.uk/blog/post/the-future-of-artificial-intelligence-language-gender-technology.
Marilyn O' Rourke, (2008), “Legal Prohibition against Employment Discrimination Available to Migrant Workers Employed In Europe”, International Labour Office,http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.540.7548&rep=rep1&type=pdf.
Mark Latonero; Research Lead, Data & Society, (2020), “Governing Artificial Intelligence”, Upholding Human Rights & Dignity Mark Latonero, 2020. Avialable at: https: //datasociety.net/library/governing-artificial-intelligence/.
Michael C. Horowitz, Gregory C. Allen, Edoardo Saravalle, Anthony Cho, Kara Frederick, and Paul Scharre, (2018), “Artificial Intelligence and International Security”, Avialable at: https: //css. ethz. ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/CNAS_AI%20and%20International%20Security. pdf.
Njoto, Sheilla (2020), “Bias in the use of Artificial Intelligence in Recruitment”, The Policy Lab The University of Melbourne, available at: https: //arts. unimelb. edu.au/_data/assets/pdf_file/0008/3440438/Sheilla-Njoto-Gendered-Bots. pdf.
Panagiota Efthymiou, Iris, Psomiadi, Anastasia, Diareme Constantina, Kyvelle, Chatzivasileiou, Souzana, (2020), “Using AI Changes the Paradigm of Women's Participation in Politics”, HAPSc Policy Briefs Series, Vol. 1, No. 2.
Paulius Čerka, JurgitaGrigienė, Gintarė Sirbikytė, (2015), “Liability for damages caused by artificial intelligence”, Computer Law & Security Review, Volume 31, Issue 3, June 2015, Pages 376-389. https: //doi.org/10.1016/j.clsr.2015.03.008.
Restrepo, Pascual, (2019) “Artificial Intelligence and the Future of Labor Demand”, IZA Institute of Labor Economics, DP, No. 12292. https://ftp.iza.org/dp12292. pdf.
Rodrigues, Rowena, (2020), “Legal and Human Rights Issues of AI: Gaps, Challenges and Vulnerabilities”, Journal of Responsible Technology, Vol. 45, No. 4.
Sheilla Njoto, (2020), “Gendered Bots?Bias in the use of Artificial Intelligence in Recruitment”, The Policy Lab, Research Paper, The University of Melbourne, Available at: https: //arts. unimelb. edu.au/_data/assets/pdf_file/0008/3440438/Sheilla-Njoto-Gendered-Bots.pdf.
Susan Leavy, Dublin, Ireland, (2018), “Gender Bias in Artificial Intelligence: The Need for Diversity and Gender Theory in Machine Learning”, Conference Paper, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https: //www.researchgate.net/publication/326048883.
Uhlumann, Eric Luis, (2015), “Constructed Criteria: Redefining Merit to Justify Discrimination”, Psychological Science, No. 6.
Civil Law Rules on Robotics, 01/20/2021, European Parliament Resolution of 16 February 2017 with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robot, www.europarl.europa.eu.
Commentary on The Refugee Convention 1951 Articles 2-11, 13-37 Published by the Division of International Protection of the United Nations High Commissioner for Refugees 1997. https://www.unhcr.org/3d4ab5fb9.pdf.
Convention No. 100 Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value, 1951. https: //www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/genericdocument/wcms_114185.pdf.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979, https: //www.ohchr.org/en/ professionalinterest/ pages/cedaw.aspx
First Draft of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 01/20/2021, Ad Hoc Expert Group (AHEG) for the Preparation of a Draft Text of a Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, www.en. unesco.org. 01/20/2021.
First Draft of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 01/20/2021, Ad Hoc Expert Group (AHEG) for the Preparation of a Draft Text of a Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, www.en.unesco.org. 01/20/2021.
Guiding Principles on Business and Human Rights, 01/20/2021, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, HR/PUB/11/04, www.un.org.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationAdopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965 entry into force 4 January 1969, in accordance with Article 19.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 01/20/2021, General Assembly Resolution, www.ohchr.org.
International Covenant on Economic, Social and Cultural RightsAdopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 3 January 1976, in accordance with article 27.
Recommendation of the Council of OECD on Artificial Intelligence, 01/20/2021, www.legalinstruments.oecd.org.01/20/2021.
The economics of artificial intelligence: Implications for the future of work, 06/28/2021, www.ilo.org.
Universal Declaration of Human Rights, 01/20/2021, United Nation Organization, www.un.org.