نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

2 دانشیار گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

چکیده

هر یک از نسل اول حقوق‌بشر و مسئولیت‌حمایت، الزاماتی را فراروی دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت و تحمیل ضمانت‌اجراهای مقرر می‌انجامد. رویة دولت‌های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام‌سیاسی می‌تواند یکی از این ضمانت‌اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع‌سیاسی بر قواعد حقوقی می‌شود. مقاله حاضر، با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام‌سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق‌بشر و مسئولیت‌حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می‌دهد که تغییر نظام‌سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق‌بشر و مسئولیت‌حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام‌سیاسی را از دغدغه‌های راستین حقوق‌بشری تفکیک نماید. مقاله‌ پس از ارزیابی، به ‌این‌ نتیجه نائل می‌شود که تغییر نظام‌سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین‌المللی حقوق‌بشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیت‌حمایت؛ لذا حقوق‌بشر دستاویزی جهت تغییر نظام‌سیاسی نیست.

کلیدواژه‌ها

حبیبی، همایون و مریم حسین­آبادی(1395)، «مسئولیت­حمایت در آینه لیبی و سوریه»، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره(3)9، صص. 167-195.
دهبانی­پور،رضا و سیدباقرمیرعباسی(1395)، «تغییر نظام­سیاسی مصر(2011)در پرتو گفتمان جهانی­شدن حقوق­بشر»، مطالعات­سیاسی جهان­اسلام، شماره(1)5، صص. 53-77.
ذاکریان، مهدی(1381)، حقوق­بشر در هزاره جدید، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه­تهران.
ساعد،نادر(1392)، «تهدید به مداخلة­نظامی در حقوق بین­الملل معاصر: موردپژوهی قضیه سوریه»، مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره(1)53، صص. 119-134.
سیف­زاده،فرزانه و همکاران(1396)، «بررسی مأموریت شورای­امنیت در اعمال دکترین مسئولیت­حمایت»، پژوهش­های حقوق­تطبیقی، شماره(1)21، صص. 53-79.
شریفی­طرازکوهی،حسین و جواد مبینی(1393)، «تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تأکید بر دکترین مسئولیت­حمایت»، فصلنامه روابط خارجی، شماره(3)6، صص. 105-134.
صلاحی، سهراب(1395)، «مطالعه تطبیقی جهاد ابتدایی در حقوق اسلام و مسئولیت­حمایت در حقوق بین­الملل»، دوفصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، شماره(2)2، صص. 551-567.
عباسی، بیژن(1390)، حقوق­بشر و آزادی‏های بنیادین، تهران، دادگستر.
فلسفی، هدایت­الله(1396)، سیر عقل در منظومه حقوق بین­الملل، تهران، نشر نو.
فلسفی،هدایت­الله(1375)، «جایگاه بشر در حقوق بین­الملل معاصر»، فصلنامه تحقیقات­حقوقی، شماره(1)18، صص. 211-267.
فلسفی،هدایت­الله(1380-1381)، «حق، صلح و منزلت انسانی: تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت»، مجله حقوقی، شماره­­های26و27، صص. 5-130.
مصفا،نسرین و علیرضا شمس­لاهیجی(1390)، «لیبی آوردگاه برای مسئولیت­حمایت»، فصلنامه مطالعات­­راهبردی، شماره(1)15، صص. 142-169.
موحد، محمد علی(1392)، در هوای حق و عدالت، تهران، کارنامه، چاپ چهارم.
موسوی­میرکلائی،سیدطه(1398)، «فراتر از حقوق بین­الملل: توسل خودسرانه به­زور در سوریه»، فصلنامه دیدگاه­های ­حقوق قضایی، شماره(24)85، صص. 169-200.
موسی­زاده،رضا و ساراحسین­زاده(1399)، «ارزیابی عملکرد شورای­امنیت ملل­متحد در بهره­گیری از دکترین مسئولیت­حمایت»، مطالعات حقوق­عمومی دانشگاه­تهران، شماره(2)50، صص. 465-490.
میرموسوی،سیدعلی(1400)، «تعهد و مسئولیت­های دولت در برابر حقوق­بشر»، دوفصلنامه حقوق­بشر، شماره(1)31، صص. 25-51.
Abratt, Daniela(2017), “US. Intervention in Syria: A Legal Responsibility to Protect”, Denver Law Review, Vol.95(1), Pp. 21-71.
Butler, Jay(2014), “Responsibility for Regime Change”, Columbia Law Review, Vol.114(3), Pp. 503-581.
Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949(1949), Vol.II, Section A (Minutes of Plenary Meetings: Meetings of 21,22,25,28April, 10and15May1949).
Fox, Gregory H.(2013), “Regime Change”, Wane State University Law School Legal Studies Research, Paper Series, No.2013-10, Available at: http://ssrn.com/abstract=2256168.
ICJ Reports(1970), Case Concerning “The Barcelona Traction Light and Power Company, Limited” (Belgium V. Spain), Proceedings on Merit, Feb.5.
ICJ Reports(2004), Advisory Opinion on the “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occcrpied Palestinian Territory”, 9July.
McMillan, Nesam and David Mickler(2013), “From Sudan to Syria: Locating Regime Change in R2P and the ICC”, Global Responsibility to Protect, Vol.5, Pp. 283-315.
Meron, Theodor(2006), The Humanization of International Law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.
Thakur, Ramesh(2011), The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in International Politics, London, Routledge Publisher.
The International Commission on Intervention and State Sovereignty(ICISS)(2001), The Responsibility to Protect, Ottawa: IDRC.
U.N. Doc.(1907), Hague Convention Respecting the Law and Customs of War on Land, Adopted at 18Oct.1907, Entered into Force at 26Jan.1910.
U.N. Doc.(1949), Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Adopted at 12Aug.1949, Entered into Force at 21Oct.1950.
U.N. Doc.(1966), International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted at 16Dec.1966 by the U.N. General Assembly (Res. No.2200A), Entered into Force at 23March1976.
U.N. Doc.(1984), Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Adopted at 10Dec.1984 by the U.N. General Assembly (Res. No.39/46), Entered into Force at 26June1987.
U.N. Doc.(2001), Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Adopted at 10Aug. by the International Law Commission at its fifty-third session, Submitted to the U.N. General Assembly(Rep. No.A/56/10).
U.N. Doc.(2001), The Inter American democratic Charter, Adopted at 11Sep.2001 by the General Assembly of the Organization of American State at its Special Session.
U.N. General Assembly(1970), Resolution No.2625(XXV) concerning “Declartion on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordnce with the Charter of the United Nations”, 1883thPlenary Meeting(Twenty Fifth Session), 24October.
U.N. General Assembly(1974), Resolution No.3314 (XXIX) concerning “Definition of Aggression”, 2319thPlenary Meeting(Twenty Ninth Session), 14December.
U.N. General Assembly(2005), Resolution No.60/1 concerning “World Summit Outcome”, 8thPlenary Meeting(Sixtieth Session), 24October.
U.N. Security Council(2003), Resolution No.1483, Adopted at its 4761thMeeting, 22May.
U.N. Security Council(2003), Resolution No.1500, Adopted at its 4808thMeeting, 14Aug.
U.N. Security Council(2003), Resolution No.1511, Adopted at its 4844thMeeting, 16Oct.
U.N. Security Council(2004), Resolution No.1546, Adopted at its 4987thMeeting, 8June.
U.N. Security Council(2011), Resolution No.1973, Adopted at its 6498thMeeting, 17March.
U.N. Security Council(2014), Resolution No.2139, Adopted at its 7116thMeeting, 22Feb.
Wheatley, Steven(2006), “The Security Council, Democratic Legitimacy and Regime Change in Iraq”, The European Journal of International Law, Vol.17(3), Pp. 531-551.