نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترا، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد آمل، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

در اقدامی سازمان‌یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک‌ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده‌شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می‌شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک‌ها در اعطای این‌گونه وام‌ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام‌ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می‌باشد، اختلاس آن‌ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می‌گردد. هرچند که قانون‌گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می‌توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این‌که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می‌باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می‌توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می‌تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، ‌که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می‌باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن‌ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.

کلیدواژه‌ها

Abdollahi, Ismail (2014) Criminal liability without fault in the legal systems of Iran and the United Kingdom, Tehran, Mizan, vol. 1, Pub1. [In Persian].
Ansari, Baqer (2018) Citizenship Rights in the Selection Process, Tehran, Center for Strategic Studies, Volume One, First Edition. [In Persian].
Banking Law of the country, approved in 1334. [In Persian].
Bigleri, Pouyan (2017) A Study of the Psychological Element of the International Crime of De-Generation in Jurisprudence and Law, Comparative Research of Islamic and Western Law 4 (1) 1-30. [In Persian].
Civil Code of Iran, approved in 1316. [In Persian].
Ghorbi, Seyyed Mohammad Javad (2021) Human rights and citizenship in Islamic government based on the political thought of Ayatollah Shahroudi, Human Rights 23 (1) 55-98. [In Persian].
Golduzian, Iraj (2012) Exclusive Criminal Law, Tehran, Jihad Daneshgahi Publications, Vol. 1, Ch. 1. [In Persian].
Imani, Masoumeh (2019) A comparative study of the characteristics of the psychological element of crime in the legal system of Iran and the United Kingdom, University of Tabriz, M.Sc.
Islamic Penal Code, approved in 2013. [In Persian].
Javid, Mohammad Javad (2021) From Cultural Diversity to Cultural Engineering, A Challenge between Human Rights and Civil Rights, Public Law Studies 51 (2) 441-459. [In Persian].
Khaleqi, Ali; Rajab, Mohammad Ali (2013) Analysis of a typical criterion in the psychological element of the crime of premeditated murder (comparative study), Journal of Criminal Law 4 (1) 121-146. [In Persian].
Law on Administrative Violations, approved in 1992. [In Persian].
Law on Intensification of Punishment for Perpetrators of Bribery, Embezzlement and Fraud, approved in 1988. [In Persian].
Law on interest-free banking operations, approved in 1983. [In Persian].
Mahmoudi, Javad; Dolatabadi, Mahmoud (2012) Legal manifestations of Klidar, Tehran, Mizan, vol. 1, ch. 1. [In Persian].
Menatinejad, Sadegh (2007) Criteria for measuring negligence; Personal or Specific Criteria, Journal of Medical Law 1 (2) 107-120. [In Persian].
Mir Mohammad Sadeghi, Hossein (2013) Crimes against persons, Tehran, Mizan Publishing, vol. 1, ch. 1. [In Persian].
Mohammad Hosseini, Shapur; Malmir, Mahmoud; Ashrafi, Mohammad; Heidari, Massoud (2018) The position of law in relation to the elements of crime, comparative legal research in Iran and international 11 (42) 28-53. [In Persian].
Mohammadi, Hamid (2016) Criminal Liability for Other Acts in Iranian and Egyptian Criminal Law, Tehran, Ganj-e-Danesh, Vol. 1, Ch. 1. [In Persian].
Monetary and Banking Law of the country, approved in 1351[In Persian]..
Parham, Ramin (2016) Naghsh Shahrvand, Tehran, Tavana, Volume One, First Edition. [In Persian].
Rahimi, Abbas (2016) Successful Citizen, Citizenship Rights and Duties, Tehran, Jamal, Volume One, First Edition. [In Persian].
Rezaei, Mehran; Houshangi, Hossein (2013) The process of issuing voluntary human actions, philosophy and theology 29 (1) 115-136. [In Persian].
Rouhani, Hassan (2016) Charter of Citizenship Rights, Tehran, Presidential, Volume One, First Edition. [In Persian].
Saberi, Hassan; Sadeghi Bahmani, Sahand (2015) Jurisprudential research on the types of satisfaction and what is the will, Bi-Quarterly Journal of Jurisprudential Research 3 (2) 29-52. [In Persian].
Salehabadi, Mojgan; Tudeh, Hossein (2017) Investigating the Role of Will in the Psychological Element of Crime, Third National Conference on New Research in the Field of Humanities and Social Studies in Iran, Qom. [In Persian].
The Constitution of Iran, approved in 1979, revised in 1989. [In Persian].
Trade Law of Iran, approved in 1311. [In Persian].
Walidi, Mohammad Saleh. (2014) Description of the requirements of the Islamic Penal Code in comparison and application with the previous law, Tehran, Jangal Publications Vol. 1, Ch. 1. [In Persian].
Zeraat, Abbas (2014) Brief description of the Islamic Penal Code adopted in 1392, Tehran, Phoenix Publications, vol. 1, P1. [In Persian].