نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، دزفول، ایران.

چکیده

همواره ایالات متحده آمریکا، پس از انقلاب تحریم‌های بسیاری را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نموده است. این تحریم‌ها با هر اهدافی که صورت می‌پذیرند، سبب نقض آشکار ارزش‌ها و اصول اساسی حقوق بشر می‌شوند و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم حق حیات، حق کار، حق آموزش و حق توسعه و... را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند. روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. در این پژوهش، تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، با هدف شناخت نقش آن‌ها بر تضییع و نقض حق بر توسعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، این پرسش مطرح می‌شود که «تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، چه تأثیری بر حق بر توسعه در ایران را فراهم نموده است؟». با توجه به بررسی‌های این پژوهش، یافته‌های آن نشان می‌دهد که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه در ایران گردیده است.

کلیدواژه‌ها