هرزه نگاری رایانه ای: از علت شناسی تا پیشگیری
هرزه نگاری رایانه ای: از علت شناسی تا پیشگیری

صالح غفاری چراتی؛ اسماعیل هادی تبار؛ سیدابراهیم قدسی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 95-126

چکیده
  هرزه نگاری رایانه ای یا سایبری به معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش پذیر قطعی و سرزنش پذیر مشروط است که به قصد تجارت یا افساد و از طریق سامانه های رایانهای یا مخابراتی صورت می پذیرد. هرزه نگاری را میتوان از ...  بیشتر