ساحت های تاثیر قاعده «حفظ نظام» بر حق حریم خصوصی
ساحت های تاثیر قاعده «حفظ نظام» بر حق حریم خصوصی

امیر کشتگر؛ حسین جاور

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 121-148

چکیده
  با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک‌‌ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن ...  بیشتر