تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت
تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت

محمدحسین جلالی راد؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 81-107

چکیده
  هر یک از نسل اول حقوق‌بشر و مسئولیت‌حمایت، الزاماتی را فراروی دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت و تحمیل ضمانت‌اجراهای مقرر می‌انجامد. رویة ...  بیشتر