نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومیتی و مذهبی است و این تفاوت ها در عمل موجب وقوع بحران شده است، اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر که با ناکارآمدی دولت و عدم توانایی اش در کنترل و رفع بحران و دامن زدن هرچه بیشتر به این اختلافات، منجر به جنایات انسانی اسف‌بار در این منطقه شده است. در این مقاله تلاش شده است با بیان پیشینه این اختلافات و با توجه به گزارشات سازمان دیده بان حقوق بشر به بررسی وقوع یا عدم وقوع نسل زدایی در این کشور پرداخته شود و وقایع اتفاق افتاده با عناصر این جرم در سند عناصر جرایم تطبیق داده شود. از اینرو عناصر جرم نسل‌کشی با توجه به جنایات واقع شده در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته تا ارکان این جرم با بررسی تمام اتفاقات واقع شده در میانمار و ریشه‌ها و علل آن به اثبات برسد.

کلیدواژه‌ها

آقایی جنت‌مکان، حسین (1389)، حقوق کیفری بین‌المللی، تهران: جنگل، چاپ سوم.
ابراهیمی، علیرضا (1390)، حقوق جزای بین‌الملل، قم: آیین احمد.
اردبیلی، محمدعلی (1383)، حقوق بین‌الملل کیفری، تهران: میزان.
پاور، سامانتا (1385)، معضلی برخاسته از جهنم قرن نسل‌کشی‌ها، ترجمۀ مارینا بنیاتیان، تهران: چشمه.
پوریافرانی، حسن (1390)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران: جنگل، چاپ سوم.
کریانگ ساک کیتی شیایزری (1383)، حقوق بین‌الملل کیفری، مترجمان: بهنام یوسفیان، محمد اسماعیلی، تهران: انتشارات سمت.
میرمحمدصادقی، حسین (1392)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران: میزان، چاپ چهارم.
محاسب، مهین‌دخت (1386)، کشتار‌جمعی، تهران: گنج دانش.
 
Associated Press (4 December 2016), “Malaysia PM urges world to act against ‘genocide’ of Myanmar’s Rohingya”, The Guardian, Retrieved 12 December 2016.
Bell-Fialkoff, Andrew (1993), “Council on Foreign Relations”, Journal of Foreign Affairs,72, No. 3.
Jay Milbrandt, “Tracking Genocide: Persecution of the Karen in Burma”, Texas International law Journal, Vol. 48.
Krstic Trial Judgment, ICTY , Case No. IT-98-33-T, 02 August 2001, para 595.
Rianne Ten Veen (2011), Myanmar Muslims: The oppressed of the oppressed, IHRC, 2111.
Human Rights Watch (2012), “Burma: New Violence in Arakan State”, October 27, available at http: //www.hrw.org/news/2012/10/26/burma-new-violence-arakan-state, last visited: 2012/12/10
http: //www.aftabir.com/articles/view/art_culture/cinema/c5_1343466111
http: //degarban.ir/fa/?p=2136/Last visited: 2013/3/8
http: //www.aa.com.tr/fa/vg/2017/2/10