نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

یکی از مهمترین منابع مالی دولتها در زمانهای گذشته و حال حاضر، مالیات است. مالیات علاوه بر تأمین بخش قابلتوجهی از درآمدهای عمومی، به مثابه ابزاری حکومتی برای تعدیل ثروت در جامعه و ازبین بردن شکاف طبقاتی مورد استفادۀ حکومتها قرار میگیرد. در حکومت اسلامی نیز منابع مالی مختلفی پیشبینی شده است که از جمله میتوان به زکات، خمس، انفال، خراج و جزیه اشاره کرد. همانطور که شهروندان مکلّف به پرداخت انواع مالیاتهای قانونی و شرعی هستند، در برابر حکومت و دستگاه مالیاتی آن حقوقی نیز دارند. در این مقاله، با روش توصیفی  تحلیلی به بررسی و پاسخ به این پرسش پرداخته یم که در آموزههای نهج البلاغه چه حقوق و امتیازهایی برای پرداختکنندگان مالیاتهای اسلامی پیشبینی شده است و نظام حقوق مالیاتی ایران تا چه اندازه با آموزههای نهج البلاغه در این زمینه مطابقت دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد رویکرد امام علی(ع) به مالیات گیری رویکردی تلفیقی و شامل هر دو بُعد تربیتی و کسب درآمد است و بنابراین اصل را بر اعتماد به مؤدیان مالیاتی نهاده است اما رویکرد نظام مالیاتی ایران تنها رویکرد کسب درآمد است و اصل را بر بیاعتمادی بر مؤدیان قرار داده است. البته در برخی از حقها مانند حق رفتار منصفانه و محترمانه با مؤدی، حق رازداری، حق تجدیدنظرخواهی، حق ارزیابی منصفانه وغیره، نظام حقوق مالیاتی ایران با آموزههای نهج البلاغه مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

آقا‌نظری، حسن (1390)، مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامی، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
آقانظری، حسن؛ گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی (1382)، نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
آقایی طوق، مسلم (1394)، حقوق عمومی در نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ نخست.
بیات، اسدالله (1365)، منابع مالی دولت اسلامی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول.
جولید، محمود (1389)، گفتارهایی در مالیه عمومی در اسلام، ترجمه داود منظور، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ دوم.
حکیمی، محمدرضا و دیگران (1386)، الحیات، ترجمه احمد آرام، قم: انتشارات دلیل ما، چاپ هشتم، جلد دوم.
دشتی، محمد (1380)، ترجمه نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات مشهور، چاپ دهم.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1379)، حکومت حکمت: حکومت در نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات دریا، چاپ نخست.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1386)، ارباب امانت: اخلاق اداری در نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات دریا، چاپ دوازدهم.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1387)، دولت آفتاب: اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی(ع)، تهران: انتشارات دریا، چاپ سوم.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1388)، دلالت دولت: آیین‌نامه مدیریت و حکومت در عهدنامه مالک اشتر، تهران: انتشارات دریا، چاپ نخست.
رستمی، ولی (1388)، «حقوق مؤدیان مالیاتی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 1، صص 128-107.
رستمی، ولی (1395)، مالیه عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم.
رضایی دوانی، مجید (1389)، مقدمه‌ای بر مالیه عمومی در اسلام، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
رنجبری، ابوالفضل؛ بادامچی، علی (1387)، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ دهم.
شعبانی، احمد؛ کاشیان، عبدالمحمد (1395)، هندسه منابع و مصارف مالی اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول.
مکارم شیرازی و دیگران (1390)، پیام امام امیرالمؤمنین(ع): شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه، قم: انتشارات امام علی ابن ابیطالب(ع)، چاپ نخست، جلد 9 و 11.
نظری، علیرضا (1390)، «لزوم سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی»، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره 11، صص 142-139