تأثیر مشارکت زیان دیده در ورود یا تشدید خسارت بر مسئولیت بین المللی دولت ناقض حقوق بشر با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
تأثیر مشارکت زیان دیده در ورود یا تشدید خسارت بر مسئولیت بین المللی دولت ناقض حقوق بشر با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

سیدقاسم زمانی؛ وحید بذّار

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 9-24

چکیده
  مشارکت قربانی نقض حقوق بشر در ورود یا تشدید خسارت، از عواملی است که سبب میشود اصل جبران کامل خسارت اعمال نشود و به تناسب این مشارکت از میزان غرامت قابلتعیین کاسته شود؛ بااینحال در موارد تعدد قربانیان ...  بیشتر
گفتمان حقوق بشر در اسلام: تبیینی از منظر کرامت انسانی
گفتمان حقوق بشر در اسلام: تبیینی از منظر کرامت انسانی

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مجتبی دهقان

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 25-50

چکیده
  هدف این مقاله آن است تا ضمن تبیین مفهوم کرامت انسانی و مصادیق حقوق بشر از دیدگاه اسلام، به توضیح نسبت آن در نظام حقوقی اسلام با کرامت ذاتی و اکتسابی انسانی بپردازد. مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون ...  بیشتر
حقوق و آزادیهای مخالفان سیاسی در حکومت علوی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
حقوق و آزادیهای مخالفان سیاسی در حکومت علوی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

زینب قادری؛ عاطفه قادری

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 51-74

چکیده
  یکی از ویژگیهای مهم نظامهای سیاسی مدرن وجود اپوزیسیونهای قانونی است که شرایط تأسیس و شیوۀ فعالیت و عملکرد آنها بخش جدانشدنیِ قوانین اساسی مدرن است. در این میان مهمترین بحثها به اپوزیسیونهای قانونی ارتباط ...  بیشتر
حقوق پرداخت کنندگان مالیات، مطالعۀ تطبیقی در آموزه های نهج البلاغه و نظام حقوق مالیاتی ایران
حقوق پرداخت کنندگان مالیات، مطالعۀ تطبیقی در آموزه های نهج البلاغه و نظام حقوق مالیاتی ایران

داود محبی؛ اعظم طالب نجف آبادی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 75-94

چکیده
  یکی از مهمترین منابع مالی دولتها در زمانهای گذشته و حال حاضر، مالیات است. مالیات علاوه بر تأمین بخش قابلتوجهی از درآمدهای عمومی، به مثابه ابزاری حکومتی برای تعدیل ثروت در جامعه و ازبین بردن شکاف طبقاتی ...  بیشتر
هرزه نگاری رایانه ای: از علت شناسی تا پیشگیری
هرزه نگاری رایانه ای: از علت شناسی تا پیشگیری

صالح غفاری چراتی؛ اسماعیل هادی تبار؛ سیدابراهیم قدسی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 95-126

چکیده
  هرزه نگاری رایانه ای یا سایبری به معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش پذیر قطعی و سرزنش پذیر مشروط است که به قصد تجارت یا افساد و از طریق سامانه های رایانهای یا مخابراتی صورت می پذیرد. هرزه نگاری را میتوان از ...  بیشتر
بررسی قاعده منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر
بررسی قاعده منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

حسین زارعیان چناری؛ جواد غلامزاده دهنوی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 127-148

چکیده
  ازآنجاکه یکی از ناقضان حقوق بنیادین بشر حکومتها هستند که به راههای مختلف از جمله قانونگذاری، به حقوق اساسی و آزادیهای اشخاص تجاوز می کنند، شناسایی معیارها و نقایص موجود در اسناد حقوق بشری ضرورت پیدا ...  بیشتر
بررسی ملازمت کرامت ذاتی و غیرذاتی در حقوق بشر اسلامی
بررسی ملازمت کرامت ذاتی و غیرذاتی در حقوق بشر اسلامی

محمد علی کرباسیون

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 149-174

چکیده
  کرامت آدمی به معنای شرافت و بلندمرتبگی و نتیجۀ آن، محق و مکلف بودن وی است. این پژوهه در گام نخست به واژه شناسی کرامت و سپس به شناسایی مبانی آن در پارادایم های الهی و غیرالهی می پردازد. در ادامه به تقسیم ...  بیشتر
مسئولیت کیفری ناشی از « فعالیت مجرمانه مشترک » در قبال اسرای جنگی ایرانی در عراق
مسئولیت کیفری ناشی از « فعالیت مجرمانه مشترک » در قبال اسرای جنگی ایرانی در عراق

فریدون جعفری؛ علی محبی؛ هوشنگ شامبیاتی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 175-195

چکیده
  حقوق اسرای جنگی در حوزه حقوق بشردوستانه جای میگیرد که نقض آن جنایت جنگی بوده و موجبات مسئولیت کیفری مرتکب را فراهم می آورد. در هدف، گذر از مسئولیت کیفری فردی « فعالیت مجرمانه مشترک » بررسی نظریه ...  بیشتر