نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناسی‌ارشد حقوق بشر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ازآنجاکه یکی از ناقضان حقوق بنیادین بشر حکومتها هستند که به راههای مختلف از جمله قانونگذاری، به حقوق اساسی و آزادیهای اشخاص تجاوز می کنند، شناسایی معیارها و نقایص موجود در اسناد حقوق بشری ضرورت پیدا میکند. در سالهای اخیر و در پی طرح مباحث حقوق بشری و ایرادهایی که نسبتبه برخی مواد قانونی وجود داشت، قانونگذار کوشیده است رویکرد مناسبی را در این زمینه در پیش بگیرد و در اصلاحات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و تا حد امکان در تدوین منشور حقوق شهروندی، این ایرادها را برطرف کند تا هماهنگی بیشتری با استانداردهای بین المللی حقوق بشر داشته باشد. در این رابطه قوانین ایران دربارۀ ضرورت مستدل بودن و مستند قانونی داشتن قرار بازداشت موقت با قوانین بین المللی حقوق بشر به ویژه ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملاً منطبق است و قوانین کشور در این زمینه هیچگونه نقص و ابهامی ندارد.

کلیدواژه‌ها

آخوندی، محمود (1385)، آیین دادرسی کیفری سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هشتم، جلد دوم.
آشوری، محمد (1379)، عدالت کیفری، مجموعه مقالات، تهران: گنج دانش، چاپ اول.
آشوری، محمد (1388)، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ پانزدهم.
آقابابائی، حسین (1389)، قلمرو امنیت در حقوق کیفری ایران، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
تاورنیه، پل (1384)، «قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، ترجمه: مرتضی کلانتریان، مجله حقوقی، دوره 29.
جزائری، عباس (1392)، امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، تهران: سامان دانش.
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر (1391)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم.
خالقی، علی (1390)، آیین دادرسی کیفری، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ پانزدهم.
خزائی، منوچهر (1377)، فرایند کیفری، مجموعه مقالات، تهران: انتشارات گنج دانش.
صادقی، حاتم؛ ابراهیمی‌منش، مهران (1393)، «حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران»، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره 1.
کلانتریان، سپیده (1380)، «حق دادرسی عادلانه»، نشریه وکالت، شماره 6.
محمدنسل، غلامرضا (1393)، مجموعه مقررات دیوان بین‌المللی کیفری، تهران: انتشارات دادگستر، چاپ سوم.
مهرپور، حسین (1386)، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضوع جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات اطلاعات.
مؤذن‌زادگان، حسنعلی (1373)، حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالبه تطبیقی آن، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
مؤذن‌زادگان، حسنعلی (1377)، «حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی قضایی، شماره 9.
میرمحمدصادقی، حسین (1377)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران: انتشارات جنگل.
میرمحمدصادقی، حسین (1382)، «اعتبار امر مختومه در اسناد دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38.
ناصرزاده، هوشنگ (1373)، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات آگاه، چاپ سوم.
هاشمی، سید حسن (1392)، حق دادرسی منصفانه در شرایط اضطراری، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
Bertrand Mathiue (2006), Ie principe de securite juridique entre an conseil detat; Histoire des justices en Europe, Toulouse Capitole Publications.
Body of Principles for the Protection of all Persons under any from of Detention or Imprisonment (1988), Adopted by General Assembly resolution 43/173 of December.
Conde, H. Victor, (2002), A Handbook of international Human Rights Terminology, Santa Barbara CA: ABC, Cilo, second Edition.
Convention against Torture and other Cruel (1984), in Human or Degrading Treatment or Punishment, UN. DOC. A/39/51.
Meron, Thodor (1986), Human Rights Low Making in the United Nations, Oxford: Clarendon Pres.
See: AV. (1997), Australia, Human Rights committee, Communication No. 560/1993, HRC, report, Annex VI. L.