نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 عضو هیئت‌علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

از چندین دهه پیش تاکنون، در نتیجۀ خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان در کشور برمه، هزاران نفر از مسلمانانی که از خشونتهای جدی و گسترده جان سالم به در بردهاند، در سطح ایالت راخین در اردوگاهها آواره شده یا به کشورهای مجاور مانند بنگلادش متواری شدهاند و در آنجا در شرایط سخت و در نبود امکانات اولیه برای زندگی متعارف، سکونت دارند. به نظر میرسد با توجه به گستردگی جنایات، هدف از خشونتهای ارتکابی علیه مسلمانان مظلوم میانمار، پاکسازی قومی است. جنایاتی که هم از سوی گروههای مردمی افراطی صورت میگیرد و هم در موارد متعددی دولت مستقر میانمار، فراتر از حمایت جنایتکاران خود مباشر این خشونتهاست. این نوشتار در پی یافتن ماهیت اعمال خشونتآمیز علیه مسلمانان میانمار از منظر بینالمللی است تا در نهایت بتوان راهکاری در راستای حمایت از آنان براساسماهیت اعمال ارتکابی معین کرد.

کلیدواژه‌ها

او، چوامین (1383)، «گزارش: ادیان و مذاهب در کشور برمه»، پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، شماره 10 و 11. تابستان و پاییز.
آقایی، سید داوود (1384)، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، تهران: نسل نیکان.
بیگ‌زاده، ابراهیم (1377)، «بررسی جنایات نسل‌زدایی و جنایات ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22.
پیشوایی، مهدی (1395)، «مسلمانان فراموش‌شدۀ برمه»، درس‌هایی از مکتب اسلام، شماره 670.
روستائی، علی‌رضا؛ آرش‌پور، علی‌رضا (1395)، «پاک‌سازی قومی مسلمانان برمه؛ جنایت علیه بشریت یا نسل‌زدایی»، پژوهش حقوق کیفری، شماره 15، تابستان.
روستائی، علیرضا؛ حق‌سرشت، میثم (1392)، «بررسی پاکسازی قومی و ژنوساید فرهنگی به‌عنوان بعدی از نسل‌زدایی با تأکید بر انتقال اجباری کودکان»، نشریه کانون وکلای دادگستری، شماره 29 و 30، بهار و تابستان.
زرنی، ماونگ (1392)، «ناسیونالیسم بودایی در برمه: نسل‌زدایی و نژادپرستی نهادینه علیه مسلمانان روهینگیا»، ترجمه جواد طاهری، ماهنامه سیاحت غرب، شماره 118 و 119.
شریفی طرازکوهی، حسین (1390)، حقوق بشر (ارزش‌ها و واقعیت‌ها)، تهران: میزان.
شریفی طرازکوهی، حسین (1392)، زمینه‌ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی، تهران: میزان.
شفیعی بافتی، نگین (1392)، ابعاد حقوقی بین‌المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین‌الملل، تهران: میزان.
عزیزی، ستار (1386)، «حمایت از حق موجودیت اقلیت‌ها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوساید در رویه قضایی بین‌المللی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: دوره 37، شماره 4.
فتح‌پور، فاطمه؛ قلندری، مرضیه (1392)، «بحران برمه، آزمونی برای شورای امنیت در چهارچوب نظم حقوقی بین‌المللی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 23.
قاری سیدفاطمی، سید محمد (1389)، حقوق بشر در جهان معاصر، ج دوم، تهران: شهر دانش.
کیتیچایساری، کریانگساک (1382)، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه حسین آقایی جنت‌مکان، تهران: دانشور.
گرهارد، ورله (1387)، «حقوق کیفری بین‌المللی»، ترجمه امیرساعد وکیل، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 39.
محاسب، مهین‌دخت (1386)، کشتارجمعی (ژنوساید)، تهران: گنج دانش.
مفضلی، حسین (1373)، برمه (برمه)، انتشارات وزارت امور خارجه.
یوسفی‌میانجی، عبدالرضا (1396)، «جامعه جهانی و مواجهه با نسل‌زدایی و جنایت علیه بشریت»، پژوهش ملل، دوره دوم، شماره 22، مهرماه.
ABC News (2019), “57 countries sue Myanmar over reported genocide of Rohingya in historic lawsuit”, Archived from the original on 10 December 2019, Retrieved 10 December 2019.
Al Jazeera (2019), “Gambia files Rohingya genocide case against Myanmar at UN court”, Archived from the original on 9 December 2019, Retrieved 10 December 2019.
Amnesty International (2012), Muslims in Burma’s Rakhine state abused, 20 July 2012.
Burmese Rohingya Organisation UK (2015), A Briefing by Burmese Rohingya Organisation, UK, January 2015.
Chan, Aye; Zan, Shw U. (2005), “Influx Virus-The illegal Muslims in Arakan”, Available from: http: //www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF15/Influx-Virus.
Cherif Bassiouni, M. (2011), Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application,. Cambridge: Cambridge University Press
Hochschild, A. (1999), King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa,. Houghton Mifflin
Human Rights Watch (2013), “All you Can do is pray: Crimes against humanity and ethnic cleaning of Rohigya Muslims in Burma’s Arakan state”, 165 p., Available from: http: //www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover_0.pdf.
Rohingya Muslims in Europe hopeful for justice (2019), www.aa.com.tr, Archived from the original on 10 December 2019. Retrieved 10 December 2019.
Rubenstein, James M. (2008), The Cultural Landscape: An Introduction to Human Geography. Pearson.
Schabas, William (2009), Genocide In International Law The Crime of Crimes, New York: Cambridge University Press, second edition.
Szep, Jason; Marshall, Andrew R. C (2013), “Myanmar minister backs two-child policy for Rohingya minority”, Reuters, June 11, 2013.
Zarni, Maung; Cowley, Alice (2014), “The Slow-Burning Genocide of Myanmar’s Rohingya”, Pacific Rim Law & Policy Journal, 23/3: 682-752, Available from: http: //www.academia.edu/7787141/compilation_2014_pacific_rim_law_and_policy_journal_association_the_slow- burning_genocide_of_myanmars_rohingya.