نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

2 استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

چکیده

نسل کشیها و کشتار دسته جمعی که در جنگ جهانی دوم رخ داد، تلنگری بود بر ساختار جهان تا راهبردهای اساسیتری برای حمایت از حقوق افراد در زمان صلح و جنگ اندیشیده شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل مهم حمایت از جایگاه انسان و مقام بشر به وسیله اعلامیه ها و کنوانسیونهای گوناگونی تصویب شد که گاه حاوی قوانین و مواضع تحدیدکنندۀ سیستمهای حاکمیتی برای احقاق حقوق عامه افراد جامعه بود. سازوکارها و قواعد حقوق بنیادین بشر در ایران در ساختاری غیرنظام مند با قوانین و مواد گوناگون در قانون اساسی کشور آمده است، اما الزام به رعایت آن نیاز به تحلیل نظام دینی جامعه دارد زیرا جامعه و باورهای اعتقادی اسلام آن را قبول ندارد و با سازوکارهای دینی مستقل قانون گذار ایرانی در این زمینه قدم برداشته شده است.

کلیدواژه‌ها

اکبری لالیمی، مرتضی (۱۳۹۵)، «اجرای حق تعیین سرنوشت، تقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت‌ها»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شماره 96.
آرش‌پور، علیرضا؛ شیرانی، فرناز (۱۳۹۳)، «ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه‌طلبی و خود‌مختاری»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست. شماره 15.
بادرین، مسعود (1382)، «حقوق بشر و حقوق اسلام: اسطوره ناهمخوانی»، مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، دانشگاه مفید قم.
حاجی‌پور، مرتضی (۱۳۹۷)، «بررسی تطبیقی اعمال حقوق بنیادین بشری در حقوق خصوصی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۹، شماره ۲.
خالقی، علی (1394)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: شهر دانش.
ذاکریان، مهدی (۱۳۸۹)، «ایران و جهان‌شمولی قواعد بنیادین حقوق بشر»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره ۳.
راسخ، محمد (۱۳۸۱)، «حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق»، فلسفه حق و فلسفه ارزش، تهران: طرح نو.
سرآمد، محمدحسین؛ اسدالله پژمان (1394)، آموزش حقوق بشر، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
شریفیان، جمشید (۱۳۸۰)، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
قاری سید‌فاطمی سید محمد؛ قبادی، مرضیه (1397)، «بررسی رابطه میان تروریسم و حق حیات در پرتو رویه قضایی بین‌المللی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، شماره 36.
کمال‌وند، محمد‌مهدی؛ اسلامی، رضا (1394)، آزادی اجتماعات در نظام بین‌المللی حقوق بشر و سیستم حقوقی ایران، چاپ اول، تهران: مجال.
محمودی، پدرام (۱۳۹۶)، اصول راهبردی دادرسی منصفانه، چاپ اول، تهران: مجد.
موحد، محمدعلی (1384)، در هوای حق و عدالت، تهران: کارنامه.
مهربان، سولماز (۱۳۹۱)، «رویکرد حقوق بشری به محیط زیست در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه قم.
ویژه، محمدرضا (۱۳۸5)، «حق دسترسی به اطلاعات حقوق محیط زیست (بررسی حقوق بشر اروپایی)»، مجله محیط، شماره ۴۰.
هاشمیان، نرگس‌سادات (۱۳۹۷)، «حق تعیین سرنوشت اقتصادی با تأکید بر رویه قضایی ایران»، فصلنامه علمی حقوق قانونی، دوره دوم، شماره 8.
یاوری، اسد‌الله (۱۳۸۳)، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره 2.
D. J. Harris & Others (2009), Law of the European Convention on Human Rights, second edition, Oxford University Press.
Martine, Elizabeth A. (2003), A Dictionary of law, 5th edition, Oxford University Press.
Nickel, James (2014, November 8), Human Rights, (E. N. Zalta, Ed.) Retrieved December 29, 2014, from The Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/ entries/rights-human