نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مدرس حقوق بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

حمایت بین المللی از حقوق بشر صرف نظر از سطح جهانی، در سطح منطقه ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد سازمانهای منطقهای بین الدول، اسناد منطقه ای حقوق بشر را تصویب کرده اند که برجسته ترین آنها کنوانسیون های اروپایی، امریکایی و افریقایی حقوق بشر است. این کنوانسیون ها به منظور مراقبت در اجرای صحیح مقررات حقوق بشر، جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق انسانی شهروندانِ کشورهای عضو و در نهایت بهبود جایگاه حقوق بشر، سازوکارهای اجرایی را در گسترۀ منطقه ای ایجاد و صلاحیتها و تکالیفی را به آنها محول کرده اند. هرچند این سازوکارها کارنامه قابل قبولی داشته اند ولی با چالش هایی نیز مواجه هستند. در جستار حاضر تلاش شده است تا مهمترین و جدیترین چالشهای فراروی سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر و راهکارهای خروج از وضعیت موجود شناسایی و بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها

برانلی، یان (1396)، اصول حقوق بین‌المللی عمومی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، قم: انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول.
زمانی، سید قاسم (1393)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1391)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ چهل‌و‌دوم.
طباطبائی، سید احمد (1382)، «دادگاه اروپایی حقوق بشر، ساختار و صلاحیت‌های جدید»، فصلنامه حقوق خصوصی (اندیشه‌های حقوقی سابق)، شماره 5.
قاری سید فاطمی، سید محمد (1382)، «معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 28.
Adams, Francis (2003), Deepening Democracy: Global Governance and Political Reform in Latin America: Global Governance and Political Reform in Latin America, ABC-CLIO Publishers.
Alexander, Yonah (1992), International Terrorism: Political and Legal Documents, Martinus Nijhoff Publishers.
Allain, Jean (2000), Comparing the European and the Inter-American Courts of Human Rights-from A Century of International Adjudication. Available at: https://www.researchgate. net/publication/304181538/download
Arora, Lalit Kumar (2006), Major Human Rights Instruments, Gyan Publishing House. Available at: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter3en.pdf
Caballero, Susana (2008), The European Social Charter As an Instrument to Eradicate Poverty: Failure or Success, Cuadernos Constitiucinales de la Catedra Fadrique Furio Ceriol No. 64/65.
Committee on Legal Affairs and Human Rights (2013), Need to reinforce the independence of the European Court of Human Rights. Available at: http://www.assembly.coe.int/ Committee Docs/2013/ajdoc34_2013.pdf
Convention on Human Rights (1969),
Council of Europe (2009), The right to trial within a reasonable time and short-term reform of the European Court of Human Rights.
European Centre for Minority Issues (2005), European Yearbook of Minority Issues, Volume 3, Martinus Nijhoff Publishers.
European Court of Human Rights (2018), Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights.
Føllesdal, Andreas; Peters, Birgit; Karlsson Schaffer, Johan (2013), The Legitimacy of International Human Rights Regimes: Legal, Political and Philosophical Perspectives, Cambridge University Press.
Institute for Security Studies (2012), Implications of the AU decision to give the African Court jurisdiction over international crimes.
Inter-American Commission on Human Rights (2012), Reform Process. Available at: http://www.oas.org/en/iachr/strengthening/docs/RespCPEn.pdf
Inter-American Human Rights Network (2016), Comparative Perspectives on Regional Human Rights Systems.
International Commission of Jurists (2007), International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors.
International Law Commision (2001), Draft articles on the responsibility of international organizations.
Inter-Parliamentary Union (2016), Human Rights Handbook for Parliamentarians No 26.
Johnson, Paul (2013), Homosexuality and the European Court of Human Rights, Routledge Publishers.
Kidanemariam, Fekadeselassie F. (2006), Enforcement of Human Rights under Regional Mechanisms: a Comparative Analysis, LLM Theses and Essays, 80.
Kim, Jina (2007), Development of Regional Human Rights Regime: Prospects for and Implications to Asia, Available at: https://www.sylff.org/wp-content/uploads/2009/03/sylff_p57-1022.pdf
Kiwinda Mbondenyi, Morris (2008), “Investigating the Challenges in Enforcing International Human Rights Law in Africa: Towards an Effective Regional System”, Thesis for Doctor of Laws, Department of Public, Constitutional and International Law at the University of South Africa.
McFarland Sam (1998), Human Rights 101: A Brief College-Level Overview, Science and Human Rights Coalition.
Murray, Rachel (2001), “The African Charter on Human and Peoples’ Right 1987-2000: An overview of its progress and problems”, The African Human Rights Law Journal.
Mutua, Makau (2000), The African Human Rights System A Critical Evaluation, Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/mutua.pdf
Mutua, Mukua (1999), “The African Human Rights Court: A two-Legged Stool?”, Human Rights Quarterly.
Pasqualucci, Jo M (2003), The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights, Cambridge University Press.
Pinzón, Diego Rodríguez. Martin, Claudia (2006), The Prohibition of Torture and Ill-treatment in the Inter-American Human Rights System: A Handbook for Victims and Their Advocates, Boris Wijkstrom Publishers.
Reid, Karen (2001), A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, Sweet & Maxwell publishers.
Shelton, Dinah (2015), “The Rules and the Reality of Petition Procedures in the Inter-American Human Rights Systemat”, Notre Dame Journal of International & Comparative Law.
Smith, Rhona K. M (2010), Textbook on International Human Rights, Oxford University Press.
Treves, Tullio; Fodella, Alessandro (2005), Civil Society, International Courts and Compliance Bodies, Cambridge University Press.
Voeten, Erik (2017), “Competition and Complementarity between Global and Regional Human Rights Institutions”, Global Policy, Volume 8. Issue 1.
https://hudoc. echr. coe. int/eng-press#{%22itemid%22: [%22003-745898-758695%22]}