دوره 12 (1402)
دوره 11 (1401)
دوره 10 (1400)
دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
شماره 2
((این شماره دوفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان دوفصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
شماره 1
(این شماره دوفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان دوفصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.)
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
واکاوی « حق تابعیت مهاجر » در فقه اهل بیت و قوانین حقوقی ایران و افغانستان
واکاوی « حق تابعیت مهاجر » در فقه اهل بیت و قوانین حقوقی ایران و افغانستان

سید محمد حسینی دره صوفی؛ محمد مهدی کریمی نیا

دوره 8، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 9-32

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.1.9

چکیده
  تابعیت مادر سایر حقوق شناخته می شود و مهاجر در خوش بینانه ترین حالت از حداقل حقوق شناخته شده برخوردار می شود. حال پرسش این است که حقوق تابعیت مهاجر از نظر فقه اهلبیت و حقوق ایران و افغانستان چگونه است؟ ...  بیشتر
چالشهای حقوق بشریِ تعاملات دولت چین با مسلمانان شین جیانگ
چالشهای حقوق بشریِ تعاملات دولت چین با مسلمانان شین جیانگ

حسن خسروی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 33-60

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.2.0

چکیده
  حقوق اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی همواره یکی از موضوعات و چالشهای اساسی در گفتمان حقوق بشر جهانی، ملی و منطقهای است و کشورها به موجب قوانین اساسی و اسناد جهانی حقوق بشری برایرعایت حقوق متعهد و ...  بیشتر
تسهیلگری: روش آموزش حقوق بشر
تسهیلگری: روش آموزش حقوق بشر

سمانه رحمتی فر؛ مهرداد گنجعلی دارانی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 61-82

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.3.1

چکیده
  تسهیلگری یا آموزش مشارکتی از روشهای نوین آموزشی محسوب می شود. هدف از آموزش حقوق بشر ترویج و حمایت از آن است.  این مقاله با مقایسۀ تطبیقی تسهیلگری و آموزش حقوق بشر نشان میدهد تسهیلگری مناسبترین روش برای ...  بیشتر
حقوق خبر در پرتو گزاره های فقهی و حقوق بشر اسلامی
حقوق خبر در پرتو گزاره های فقهی و حقوق بشر اسلامی

محسن قائمی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 83-110

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.4.2

چکیده
  خبر به مثابه مهمترین پیام منابع ارتباطی قرن حاضر، به بخش جدایی ناپذیری از جهان ما تبدیل شده است و همۀ مردم بدون استثنا در شبکه های درهم تنیده ای از رسانه های خبری گرفتار آمده اند. خبر در عرصه شیوه کسب، ...  بیشتر
سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر: گونه ها، چالشها و راهکارها
سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر: گونه ها، چالشها و راهکارها

احمد مومنی راد؛ مهدی کیخسروی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 111-134

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.5.3

چکیده
  حمایت بین المللی از حقوق بشر صرف نظر از سطح جهانی، در سطح منطقه ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد سازمانهای منطقهای بین الدول، اسناد منطقه ای حقوق بشر را تصویب کرده اند که برجسته ترین آنها کنوانسیون ...  بیشتر
بررسی اهانت در دفاع مشروع
بررسی اهانت در دفاع مشروع

محمد نبی پور؛ مژگان نیکوکار

دوره 8، شماره 2 ، دی 1398، صفحه 135-156

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.6.4

چکیده
  دفاع مشروع از جمله نهادهای توجیه کنندۀ جرم در حقوق کیفری است که با سابقه ای طولانی به عنوان عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زایل می سازد. پرسش اساسی این است که در صورت اهانت فردی علیه دیگری، مجوزی ...  بیشتر