نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی، آمل، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

خصوصیت هر جرمی این است که امنیت را به مخاطره می اندازد. در این صورت نظام کیفری برای بیان واکنش علیه جرم مداخله می کند تا امنیت از دست رفته را باز گرداند . با توجه به اینکه در جرم جاسوسی ، امنیت نسبت به سایر جرایم بیشتر به مخاطره می افتد و با توجه به اینکه امروزه بیشتر جرایم به صورت سایبری محقق می شود و از طرفی چون نیروهای مسلح در تامین امنیت نقش مهمی دارند و ارتکاب جرم جاسوسی سایبری توسط آن ها تهدید جدی تری علیه امنیت محسوب می شود ، در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی راه های پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که استفاده از هر دو روش پیشگیری کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از جاسوسی سایبری مؤثر باشد . به عنوان مثال تشدید مجازات نظامی که درجه ی بالاتری دارد به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری کیفری می تواند مطرح باشد. در خصوص پیشگیری غیرکیفری نیز می توان از تکنیک های پیشگیری وضعی و اجتماعی که به عنوان روش های قابل اجرا در همه ی جرایم مطرح هست ، استفاده کرد و هم می توان با توسل به یک سری از روش های خاص پیشگیری ، ویژه ی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح همچون دقت در انتخاب فرمانده ، رفع فقر و تبعیض ناروا از ارتکاب جرایم توسط آن ها به منظور تامین امنیت ، پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

اردبیلی، محمدعلی (1388)، حقوق جزای عمومی، چاپ چهاردهم، تهران: نشر میزان.
آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
باقرپور، فاطمه (1392)، بررسی ابعاد جاسوسی رایانه‌ای با توجه به قانون جرایم رایانه‌ای، جلسه کانون وکلای دادگستری.
پیراسته، مرتضی (1396)، «بررسی نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تحقق دولت اسلامی مبتنی‌بر بیانات مقامات معظم رهبری»، فصلنامه علمی ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی، سال چهاردهم، شماره 40.
ترکی، غلام‌عباس (1388)، «نگرش علمی و کاربردی به جرایم رایانه‌ای»، ماهنامه دادرسی، شماره 77.
جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر (1396)، ترمینولوژی حقوق، چاپ سی‌ام، تهران: گنج دانش.
حسینی‌نثار، مجید؛ قاسمی، علی (1391)، «بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن در کشور»، مشهد: چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری.
دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷7)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زراعت، عباس (1382)، شرح قانون مجازات، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس.
ساریخانی، عادل (۱۳۷۸)،جاسوسی و خیانت به کشور، چاپ اول، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
سلطانی‌بهرام، سعید؛ دانش، لیلا؛ علی‌نژاد، رقیه (1394)، «مطالعه نقش پیشگیری انتظامی از جرم بر تأمین حس امنیت شهروندان تبریزی»، مطالعات جامعه‌شناختی، سال هشتم، شماره 29.
فرازی، صادق (1384)، «نگاهی بر ضرورت وجود نیروهای مسلح از منابع دینی و قانونی»، مجله حصون، شماره 5.
قانون اساسی.
قانون تجارت الکترونیک.
قانون جرایم رایانه‌ای.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مجموعه احادیث و حکایات اخلاقی (1389)، سازمان عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مجیدی، سید محمود (1388)، جلوه‌های ظهور حقوق کیفری امنیت‌مدار در فرانسه»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره 2.
محمد نسل، غلامرضا (1387)، «رویکردهای پلیس برای پیشگیری از جرم»، مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره 5.
میر‌محمدصادقی، حسین (۱۳97)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: میزان، چاپ 25.
نظرپور، مهدی (1386)، «جایگاه نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران»، مجله حصون، شماره 14.