نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ناقص‌سازی جنسی زنان که آسیب جسمی قابل توجهی به آنان وارد می کند اغلب ریشه در فرهنگ و سنت مردمی دارد که به آن مبادرت می کنند. از منظر حقوق بین الملل بشر افراد محقّ هستند تا به باورهای فرهنگی خود بپردازند. اما، این اقدام به طور همزمان در مغایرت با برخی حق های بشری ازجمله حق بر سلامت، حق بر رهایی از تبعیض بر اساس جنسیت، حق بر تولیدمثل و حق بر رهایی از شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی است. از این رو، در حقوق بین الملل ناقص‌سازی جنسی زنان به عنوان شکنجه و یا رفتار غیر انسانی قلمداد می شود که حق پناهندگی برای قربانیان آن به رسمیت شناخته شده است. همچنین، در اسناد بین المللی مرتبط دولت ها مکلف شده اند که با انجام اقداماتی ازجمله جرم انگاری، تخصیص منابع مالی و افزایش آگاهی و آموزش افراد تلاش مقتضی خود را برای کاهش ناقص‌سازی جنسی زنان انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

بسامی، مسعود؛ پاشایی، طاهره و همکاران (1390)، «ختنه زنان از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی»، فصلنامه فقه پزشکی، سال 2 و 3، شماره 5 و 6.
حاجی فقها، محبوبه و سیمبر، معصومه و همکاران (1395)، «ختنه دختران: الزام دینی یا اجبار فرهنگی؟»، مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 19، شماره 25.
ذوالفقارطلب، مصطفی؛ جمالی، محمد (1393)، «ختنه زنان از دیدگاه مذاهب فقهی»، فصلنامه فقه پزشکی، سال 6، شماره 18 و 19.
سیمبر، معصومه؛ عبدی، فاطمه و دیگران (1393)، «پیامدهای ختنه در زنان: مروری بر مطالعات موجود»، مجله حکیم سید اسماعیل جرجانی، سال 2، شماره 1.
غلامی، علی؛ مقدمی، ندا (1397)، «جرایم محتمل در ختنه دختران و ضرورت جرم‌انگاری آن»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال 12، شماره 45.
مافی، همایون؛ بذّار، وحید (1395)، «نظریه سلسله‌مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویه قضایی بین‌المللی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 4.
Avalos, L. R. (2015) “Female Genital Mutilation and Designer Vaginas in Britain: Crafting an Effective Legal and Policy Framework, ” Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 48.
Browning, A. and Allsworth, J. E. and others (2010), “The Relationship Between Female Genital Cutting and Obstetric Fistulae, ” Obstet Gynecol, Vol. 115, No. 3.
Essen, Birgitta and Bodker, Birgit and others (2002), “Is There an Association Between Female Circumcision and Perinatal Death?,” Bulletin of the World Health Organization, Vol. 80, No. 8.
Idowu, A. (2008), “Effects of Forced Genital Cutting on Human Rights of Women and Female Children: the Nigerian Situation, ” Law Democracy and Development, Vol. 12.
Kiouman, E. and Manongi, R. and others (2005), “Self-Reported and Observed Female Genital Cutting in Rural Tanzania: Associated Demographic Factors, HIV and Sexually Transmitted Infections, ” Tropical Medicine and International Health, Vol. 10, No. 1.
Kogi, T. (2001), “Emerging Hierarchy International Human Rights and Beyond: from the Perspective of Non-derogable Rights, ” European Journal of International Law, Vol. 12, No. 5.
Kool, R. and Wahedi, S. (2015), “The Application of the French, English and Dutch Notions of Citizenship on the Criminal Law Approach towards Female Genital Mutilation, ” in M. Martin and S. N. Romaniuk (Eds), Development and the Politics of Human Rights (1-40), CRC Press (Taylor & Francis Group).
Lau, H. (2005), “Rethinking the Persistent Objector Doctrine in International Human Rights Law, ” The Chicago Journal of International Law, Vol. 6, No. 1.
Lewis, H. (2009), “Female Genital Mutilation and Female Genital Cutting, ” in David P. Forcythe (Eds), Encyclopedia of Human Rights: Democracy Promotion-John Humphrey (200-213), Oxford University Press.
Mafi, H. and Bazzar, V. (2017), “The Theory of Normative Hierarchy in the Light of Human Law Rules with Emphasis on International Case Law, ” Public Law Studies Quarterly, Vol. 46, No. 4.
Nedzi, A. (2010), “Entrenched Customs Die Hard, Can Harmful Traditional Practices Be Justified by Cultural Relativism of Human Rights? Case Study of FGM, ” OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol. 2, No. 4.
Nnamuchi, O. (2014), “United Nation’s Resolution on Elimination of Female Genital Ritual: A Legitimate Response to a Human Rights Problem or What?, ” Medicine and Law, Vol. 33.
Quitter, B. (2014), “Culture or Condemnation? The Status of Female Genital Mutilation in International Law, ” SSRN Electronic Journal.
Rahman, A. and Toubia, N. (2000), Female Genital Mutilation: A Guide to Laws and Policies Worldwide, New York: Zed Publishers.
Sanz Mulas, N. (2015), “Strategies for the Fight against Female Genital Mutilation in Europe, ” US-China Law Review, Vol. 12.
Trueblood, L. A. (2000), “Female Genital Mutilation A Discussion of International Human Rights Instruments, Cultural Sovereignty and Dominance Theory, ” Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 28.
Van Den Brink, M. and Tigchelaar, J. (2012), “Shaping Genitals, Shaping Perceptions: A Frame Analysis of Male and Female Circumcision, ” Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 30, No. 4.
Woods, J. M. and Lewis, H. (2005), Human Rights and the Global Marketplace: Economic, Social and Cultural Dimensions, New York: Transnational Publishers.