نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادی‌های شهروندی تحت پایش، گزارش‌دهی، تحریم قرار می‌دهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعه‌ای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به برده‌کشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ می‌دهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمی‌گردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.

کلیدواژه‌ها

احمد‌خان‌بیگی، سمانه (1390)، بررسی مصادیق نقض حقوق بشر در کشورهای غربی و اقدامات تروریستی آنان علیه دیگر کشورها (امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و رژیم صهیونیستی)، دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسلسل 12125.
اسلامی، محسن و ملکی عزین آبادی، روح اله (1397). «تحول مفهوم بازدارندگی در پرتو برجستگی امور معنایی در روابط بین‌الملل»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2.
آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3.
بابایی، پویان (1395)، مهم‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر توسط امریکا، دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسلسل 15112.
جعفری، علی‌اکبر (1390)، «قدرت‌های بزرگ و نقض رژیم‌های بین‌المللی ‏حقوق بشر»، فصلنامه سیاست خارجی، دوره 25، شماره 3، پاییز 1390.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8.
خبیری، کابک (1398)، «اقدامات سیستماتیک امریکا در نقض حقوق بین‌المللی و حقوق بشر: مطالعۀ موردی حمله امریکا به فلوجه و نقض کنوانسیون ژنو»، پژوهشنامه حقوق بشر، سال چهارم، شماره 4، پیاپی 15.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29.
غفوری، محمود؛ داوند، محمد (1395)، «ارزیابی وضعیت حقوق بشر در نظام نومحافظه‌کاری (مطالعه موردی: ایالات متحده امریکا)»، سیاست دوره، شماره 2.
غمامی، سید محمد‌مهدی (1395)، «چالش‌های حقوق بشری و شهروندی در مبارزه با تروریسم (مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران)»، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 33.
ABC News/Washington Post Poll: Views of Islam, ABC News, available at http://a. abcnews.go.com/images/US/ht_cordoba_house_100908.pdf.
Aclu (2018), Give Domestic Violence Survivors Safe Haven, https: //action. aclu.org/petition/DVasylum?ms_aff=NAT&initms_aff=NAT&ms=180815_immigrantrights_DVasylum&initms=180815_immigrantrights_DVasylum&ms_chan=web&initms_chan=web.
ACLU (2020), Repression of Peaceful Protest, https: //www.aclu.org/issues/free-speech/rights-protesters/repression-peaceful-protest
Andrew Goodman (2020), An American Icon Who Dreamed of Justice, https: //andrewgoodman.org/who-we-are/about-andy/
Apportionment of the U. S. House of Representatives Based on the Census, 2010, https: //web.archive.org/web/20110124045725/http://2010. census. gov/news/pdf/apport2010_map1.pdf.
Beauchamp, Zack (2020), Trump’s new Fox interview shows why he’s so terribly unsuited to our moment, Jun12, vox.com.
Human Rights Watch (2020), Systemic Police Brutality and Its Costs in the United States, https: //www.hrw.org/report/2020/09/30/kettling-protesters-bronx/systemic-police-brutality-and-its-costs-united-states.
Jonas, Steven; Goldsteen, Raymond; Goldsteen, Karen (2007), An Introduction to the US Health Care System, Sixth Edition, Springer Publishing Company.
Joseph, Suad; Naǧmābādī, Afsāna (2003), “Encyclopedia of Women & Islamic Cultures”, Family, Body, Sexuality and Health, Vol. 3, BRILL.
Kelly, Amita ; Naylor, Brian (2020), Trump, Hailing Law Enforcement, Signs Executive Order Calling for Police Reform, June 16, npr.org.
Lindsay, Brendan C. (2012), Murder State: Californias Native American Genocide, 1846-1873, U of Nebraska Press.
Madison, James (1990), A Century of Lawmaking for a New Nation: U. S. Congressional Documents and Debates, 1774-1875, Farrand’s Records, Vol. 2.
Madley, Benjamin (2016), An American Genocide: The United States and the California Indian Catastrophe, 1846-1873, Yale University Press.
Mahler, Jonathan; Eder, Steve (2016), The Electoral College Is Hated by Many. So Why Does It Endure?, The New York Times, November 10.
Military Commissions Act (2006).
Povertyusa (2018): www.povertyusa.org/facts
Redondo, Raúl (2021), Four dead and 52 arrested in US Capitol assault, https: //atalayar.com/en/content/four-dead-and-52-arrested-us-capitol-assault, 7 January.
Results for the law of privacy explained [WorldCat.org]. www.worldcat.org.
Saul, Ben (2020), Research Handbook on International Law and Terrorism, Edward Elgar Publishing.
Schneider, Cathy Lisa (2014), Police Power and Race Riots: Urban Unrest in Paris and New York, University of Pennsylvania Press.
Serrin Turner; Stephen J. Schulhofer. Brennan (2005), The Secrecy Problem in Terrorism Trials, Center for Justice at NYU School of Law.
Smith, Steve (2020), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press.
Sriram, Chandra Lekha; Martin-Ortega, Olga, Herman, Johanna (2014), War, Conflict and Human Rights: Theory and Practice, Routledge.
Wilentz, Sean (2019), Opinion: The Electoral College Was Not a Pro-Slavery Ploy, The New York Times, 4April.
Wood v. Beauclair, 692 F. 3d 1041, 10479th Cir. 2012.
Zorina Khan (November 20, 2013), The Democratization of Invention: Patents and Copyrights in American Economic Development, 1790-1920, Cambridge University.