نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

چکیده

حق آموزش از جمله حقوق بشری است که فارغ از زمان و مکان و مسائلی از قبیل جنسیت، زبان، نژاد، دین و قومیت بایستی از سوی دولت ها مورد حمایت قرار بگیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری چون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حق مورد حمایت قرار گرفته است. تبیین مبانی این حق و ساز و کارهای حمایتی آن ضرورت انجام پژوهشی بنیادین در پاسخ به این سوال که مبانی و ساز وکارهای حمایتی حق آموزش در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشری چیست، ایجاد نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که حق آموزش ابتدایی رایگان و اجباری برای همه، الزام ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. ایجاد فضای مناسب روحی و روانی، ایجاد وسایل و مراکز مناسب آموزشی رایگان، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهادهای آموزشی از ساز و کارهای حمایتی از حق آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری است.

کلیدواژه‌ها

Abbasi, Bijan. (2011). Human Rights and Fundamental Freedom, Tehran: Dadgostar Publishing, First Edition. [In Persian].
Ansari, Baqer. (2013). The right of the child to education in the international human rights system, Journal of Islamic Law, Year 10, Number 36, pp. 145-115. [In Persian].
Beitz, Charles R. (2009). The Idea of Human Rights. New York, USA: Oxford University Press.
Beiter, Klaus Dieter. (2006). The Protection of the Right to Education by International Law; The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers,pp.28-30.
Detailed minutes of the deliberations of the Final Review of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. (1985). General Department of Cultural Affairs and Public Relations of the Islamic Consultative Assembly, first to thirty-first session, first volume. [In Persian].
Harisi Nejad, Kamaluddin; Soleimani, Maedeh. (2016). Suspension of Rights and Freedoms in the Constitution of the Islamic Republic of Iran in the Light of Human Rights Documents, Islamic Law Quarterly, Year 13, No. 50, pp. 60-35... [In Persian].
Hosseini Pilehroud, Halimeh. (1397). the right to free and public education for citizens by looking at the constitution of Iran and some countries. [In Persian]. available in:
https://vista.ir/article/300025
Hatami, Mehdi; Zahedi, Monira. (2017). The Right to Education and the Obligations of Governments, Tehran: Khorsandi Publications, Second Edition. [In Persian].
Khani Valizadeh, Saeed; Lotfi, Amir Ali. (2017). A Study of the Right to Education in the Law of the Islamic Republic of Iran, Journal of Constitutional Law, Volume 14, Number 28, Fall and Winter 2017, pp. 19-41. [In Persian].
Mehrpour, Hossein. (2012). Summary of the Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Dadgostar Publishing, Third Edition. [In Persian].
Ragheb Isfahani, Hussein Ibn Muhammad. (1992). Vocabulary of Quranic Words. Lebanon - Syria: Dar al-Alam - Dar al-Shamiya. [In Arabic].
Ramezani, Ali. (2011). The Meaning of "Right" in the View of Islamic Thinkers, Legal Knowledge, First Year, Second Issue, Winter 2011, pp89-111... [In Persian].
Roozbahani, Mohammad. (2014). Article 30 of the Constitution and Public and Private Education. [In Persian].available at:
https: //roozbahany.blogsky.com1393/08/08/post-102/
Shabani, Qasem. (2015). Fundamental Rights and Power of the Islamic Government, Tehran: Information Publications, Fifty-Fourth Edition. [In Persian].
Soleimani Darcheh, Mohammad. (2014). Introduction to the Concepts of Public Law: A Study of the Concept of Right, Guardian Council Research Institute, Office of Systematic Studies, Serial Number: 13930035... [In Persian].
Ssenyonjo, Manisuli. (2009). Economic, Social and Cultural Rights in International Law; Hart Publishing.
Tabatabai Motameni, Manouchehr. (1399). Study and Analysis of Citizenship and Human Rights: Public Freedoms and Human Rights, Tehran: University of Tehran Press, sixth edition. [In Persian].
Wellman, Carl. (1985). A Theory of Rights: Persons Under laws, Institutions, and orals. Totowa, USA: Rowman and Allanheld Publishers.
Zaker Salehi, Gholamreza. (2011). A Study of the Principles and Concepts of Higher Education Law and the Codification of Its Most Basic Issues in Iran, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 6, pp. 25-1. [In Persian].