نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مسائل مهم در جامعه‌ی ما موضوع حقوق غیرمسلمانان است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر تعالیم اسلام، این موضوع اهمیت بیشتری یافت و به انحا مختلف محل بحث و تامل واقع شد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش است که مطابق اصل چهارده قانون اساسی که مرتبط‌ترین اصل با ایشان است و نیز با توجه به سایر اصول کلی قانون اساسی، غیر اهل کتاب از چه حقوقی برخوردارند و کدام مبانی دینی مشروعیت برخوداری از این حقوق را تصدیق می‌کند. فرضیه تحقیق آن است که ایشان از حقوق شهروندی مندرج در فصل سوم بهره‌مندند و دولت و مسلمانان موظف به برخورد توأم با قسط و عدل اسلامی با ایشان هستند. از سوی دیگر با تبیین نظرات فقها، به مقتضای اصل اولیه مباح بودن هر چیز مگر آن که خلافش ثابت شود و با عنایت به آیات و سنت معصومین در این رابطه و نیز اهمیت اسلام به کرامت ذاتی انسان در کنار اصل تألیف قلوب، غیر اهل کتاب تا زمانی که با مسلمانان وارد جنگ نشوند و فتنه و فساد نکنند از حقوق انسانی در جامعه اسلامی بهره‌مند می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

The Holy Quran
Constitution
Ahmadi Mianji, Ali. (1999). Makatib al-Rasool, corrected and edited, vol. 3, Tehran: Dar al-Hadith.
Al-Radi, Mohammad Ibn Hussein. (2000). Nahj al-Balaghah, translated by Mohammad Dashti, Qom: alhadi.
Bazaresh, Alireza. (2015). Tafsir of Ahl al-Bayt (peace be upon them), Qom: Amir Kabir Publications.
Dehkhoda, Ali Akbar. (1998) Dictionary, Volume 4, Tehran: Institute of Publishing and Printing University of Tehran.
Detailed text of the deliberations of the Assembly of the final review of the Constitution. (1985 First Edition). Tehran: General Department of Cultural Affairs and Public Relations of the Islamic Consultative Assembly.
Farahidi, Khalil Ibn Ahmad. (1990). Kitab Al-Ain, 2nd edition, Qom: Hijrat Publishing.
Fourteenth Constitution: Quarterly journal of Public Law knowledge, No. 2
Ghazi, Seyed Abolfazl. (2017). Requirements of Constitutional Rights, Fifty-fifth Edition, Tehran: Mizan Publishing.
Hashemi, Seyed Mohammad. (2007). Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran, 18th Edition, Tehran: Mizan Publishing.
Havizi, Ali Ibn Juma. (1992). Noor al-Thaqalin, fourth edition, Qom: Ismailian Institute.
Ibn Hisham, Abdul Malik Ibn Hisham. (1992). Al-Sira Al-Nabawiyyah, research by Sohail Zakar, Beirut: Dar Al-Fikr. [in persian]
Jafari Langroudi, Mohammad Jafar. (2008). Legal Terminology, Tehran: Ganj Publications.
Javadi Amoli, Abdullah. (2014). Philosophy of Human Rights, Qom: Esra Publishing Center.
Kaabi, Abbas. (1396) lectures of his courses.
Kaabi, Abbas. (2015). Analysis of the principles of the Islamic Republic of Iran; based on the principles of the Constitution, research and writing by Mohsen Abolhassani et al., Vol. 2, Tehran: Guardian Council Research Institute
Khazaei, Meysam. Seifi, Abdul Majid. Layali, Mohammad Ali. (2016). The Principle of Talif gholoob; Jurisprudential Principles and Its Role in the Soft Power of the Islamic Republic of Iran: Journal of Islamic Government, 110_8
Makarem Shirazi, Nasser. (2007). new esteftaat, Qom: Imam Ali Ibn Abi Talib School Publications.
Mir Mohammadi Meybodi, Seyed Mostafa and Asani, Firooz, (2019). Legal status of non-books from the perspective of the original
Montazeri, Hussein Ali. (2009) Islamic Punishments and Human Rights, Qom: Arghavan Danesh.
Motahari, Morteza. (2010). Collection of Shahid Motahari books, Tehran: Sadra Publications.
Mustafawi, Hassan. (1982). Research on the words of the Holy Quran, Tehran: the center of Al ketab for translation and publication.
Najafi, Mohammad Hassan. (1983). Jawahar al-Kalam fi Sharh Sharia al-Islam, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi.
Parvin, Khairullah, (2008) Human Rights and Its Impact on the National Sovereignty of Governments, Private Law Studies, No.
Qaraati, Mohsen. (2004). Tafsir Noor, 11th edition, Tehran: Cultural Center of Lessons from the Quran
Qomi, Ali Ibn Ibrahim. (1994). Tafsir Qomi, third edition, Qom: Institute of Dar al-kebab.
Qurashi, Seyyed Ali Akbar. (1992). Quran Dictionary, Volume 1, Tehran: Dar al-Kitab al-Islami.
Ragheb Isfahani, Hussein Ibn Mohammad. (1992). Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran, Beirut: Dar Al-Alam.
Tabarsi, Fadl Ibn Hassan. (1995) Majma 'al-Bayan fi Tafsir al-Quran, first edition, Beirut: scientific publishing house for publications.
Tabatabai, Seyyed Mohammad Hussein. (1997). Al-Mizan, Qom: Islamic Publications Office, affiliated with the Society of professors of Howzeh of Qom
Tayeb, Seyyed Abdul Hussein. (1999). Atyab Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, Second Edition, Tehran: Islam Publications.
Tusi, Muhammad ibn Hassan. (no date). Al-Nahaya, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi
Ya'qubi, Ahmad ibn Ishaq. (no date). History of Ya'qubi, Beirut: Dar Sader.