نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

در رابطه با ورود مفهوم حقوق ملت در انقلاب مشروطیت و سیر تکوین آن یکی از مسائل اصلی که قابل ارزیابی است؛ کوشش‌های اندیشمندان و فقها در حوزه نوگرایی و شرع‌گرایی برای تکوین این اصل مدرن می‌باشد. از این‌رو، سؤالی که مطرح است، اینکه نخستین سنگ بنای اصول مرتبط با حقوق ملت در ایران چگونه از سوی نوگرایان و شرع‌گرایان نهاده شد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع و اسناد کتابخانه‌ای بدنبال پاسخ بدین مسأله بوده است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است، که در بدو ورود مفهوم حقوق ملت به حقوق اساسی مشروطه نسبت میان مفاهیم مدرن و شریعت اسلامی، جدال‌هایی میان نوگرایان و شرع‌گرایان وجود داشته است. چنانچه در این دوران در رابطه با بهره‌گیری و یا عدم بهره‌گیری مفهوم حقوق ملت، از مبانی شریعت اسلامی مباحث قابل توجهی از سوی نوگرایان و شرع‌گرایان مطرح گردید. هرچند این مفهوم با آثار نوگرایان و به واسطه آشنایی آنها با مفاهیم غربی وارد نظام حقوق اساسی ایران شد؛ ولی باید اذعان داشت، که سیر تکوین و نهادینه شدن آن تا حد چشمگیری نشأت گرفته از جدال‌هایی است، که میان هر یک از آنها و همچنین شرع‌گرایان بر سر بومی‌سازی آن رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

Adamit, Fereydoun, (1970), Thoughts of Mirza Fath Ali Akhondzadeh, Tehran: Kharazmi
Adamit, Fereydoun, (1984), The Thoughts of Talibov Tabrizi, Tehran: Damavand
Adamit, Fereydoun, (2006), The Thought of Progress and the Rule of Law, Kharazmi Publications
Ajdani, Lotfollah, (2018), Scholars and the Constitutional Revolution, Fifth Edition, Tehran: Akhtaran
Akhundzadeh, Mirza Fath Ali, (1978), The New Alphabet and Letters, by Majid Mohammadzadeh, Tabriz: Mehr Printing
Damghani, Mohammad Taghi, (1978), The first laws of Iran before constitutionalism, Tehran: Behzad
Kadivar, Mohsen, (2008), Theories of government in Shiite jurisprudence, seventh edition, Tehran: Ney Publishing
Malek Khan, (2002), Treatises of Mirza Malek Khan Nazem Al-Dawlah, Compiled by Hojjatullah Asil, Nahran: Nashr-e Ney
Malkam Khan, (2009), Malkam's treatises, by the efforts of Hojjatullah Asil, second edition, Tehran: Ney Publishing
Maziani, Mohammad Sadegh, (2010), Distinctions between Religious and Western Constitutionalists, Qom: Book Garden
Moradi, Massoud; Rezaei, Fatemeh, (2016), Evaluation of the Concept of Nation in the Qajar Period, "Journal of Historical Research in Iran and Islam", No. 19
Moradkhani, Fardin, (2017), Legal Reading of the Iranian Constitutional Revolution, Tehran: Mizan
Moradkhani, Fardin; Sadeghian, Marzieh, (2019), The Constitution of the Nation and the Role of Ayatollah Naeini in the Development of the Concept of Right, "Quarterly Journal of Political Science", 22, No. 82
Mustashar al-Dawla, Mirza Yusuf Khan, (2003), A Word and a Letter, by Mohammad Sadegh Feyz, Tehran: Sabah Publications
Naeini, Mohammad Hussein, (2009), Tanbih al-Ummah and Tanzih al-Mullah, edited by Seyyed Javad Varei, Qom: Islamic Propaganda Office Publications
Saket, Mohammad Hossein, (1991), A Historical Approach to the Philosophy of Law, Tehran: The Contemporary World
Tabatabai, Seyed Javad, (2007), Fundamentals of the Rule of Law in Iran, First Edition, Tehran: Sotoudeh
Talibov, Abd al-Rahim, (1978), Freedom and Politics, by Iraj Afshar, Tehran: Sahar Publications
Turkman, Mohammad, (1983), Letters of Announcements and Letters of Sheikh Shahid Fazlullah Nouri Newspaper, Volume I, Rasa Cultural and Service Institute
Zargarinejad, Gholam Hossein, (1995), Treatises on Constitutionalism (Eighteen Treatises and Bills on Constitutionalism, Tehran: Kavir Publications