نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

3 .کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

کنوانسیون بین‌امریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان (کنوانسیون بلم دو پارا) منعقده در سال 1994، نخستین سند اختصاصی در زمینه منع خشونت علیه زنان در جهان است. در واقع، قدیمی‌ترین نظام حقوق بشر در سطح جهان، یعنی نظام امریکایی حقوق بشر، قدیمی‌ترین سند الزام‌آور تخصصی در زمینه منع خشونت علیه زنان را نیز به خود اختصاص داده است. کنوانسیون بلم دو پارا پیشتاز طرح خشونت علیه زنان در سپهر بین-المللی و شناسایی آن به سان نقض حقوق بشر در عرصه‌های سیاسی، قضایی، جامعوی (اجتماعی)، اقتصادی و فرهنگی است.کنوانسیون، تعهدات فراگیری در زمینه پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان برای دولت‌های طرف خود ایجاد نموده و الهام‌بخش و مرجع نوین‌سازیِ چارچوب تقنینی ذیربط در قاره امریکا بوده است. افزون بر این، این سند تنها معاهده حقوق بشریِ اختصاصی راجع به حذف خشونت علیه زن به شمار می-رود که دارای سازکارِ طرح شکایت فردی است. به نظر می‌رسد کنوانسیون بلم دو پارا، به‌رغم محدود بودن دامنه آن به قاره امریکا، در توسعه نظام بین‌المللی منع خشونت علیه زنان و کاهش خلأ هنجاری موجود در این عرصه سهم چشمگیری ایفا نموده است. نگارندگان این مقاله در نظر دارند با بهره‌گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حمایت‌های انجام‌گرفته از زنان در برابر خشونت، تکالیف دولت‌ها در این زمینه و سازکارهای نظارتی ذیربط به موجب کنوانسیون بلم دو پارا دست یازند.

کلیدواژه‌ها

 1. Augusto Cansado Trindade, Antonio. (2000). Reporting in the Inter-American System of Human Rights Protection”,in: The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring, Ph. Alston, J. Crawford (eds.), 2000, Cambridge: Cambridge University Press, 1st published, 333-346.

  Aziz, Zarizana. (2017). Due Diligence and Accountability for Online Violence against Women.  Available at: https://www.esem.org.mk/pdf/Najznachajni%20vesti/2018/1/ DDP-OVAW.pdf

  Bellami, Victoria. (2018). Intégrer, définir, réprimer et prévenir le «fémicide/féminicide» enAmériquelatinne”, Autrepart, no. 1, 133-148.

  CEDAW,19 October .(2010). General Recommendation No. 27 on Older Women and Protection of Their Human Rights, CEDAW/C/2010/47/GC.1.

  Duhaime, Bernard. (2018). Dix Raisons Pour Lesquelles Le Canada DevraitAdhérer À La Convention Américaine Relative Aux Droits De L’homme”, Revue québécoise de droit international/Quebec Journal of International Law/Revistaquebequense de derecho internacional, no. 1,267-283.

  1. Howard-Hassmann, Rhoda. (2012). Human Security: Undermining Human Rights?”, Human Rights Quarterly, Vol. 34,88-112.

  Gholami, Hossein and Barzegar, Mehri. (2017). Predicting violence against women and the strategies adopted based on it. Doctrines of Criminal Law, Volume 14, Issues 14, 38-3.  [In Persian].

  IACHR. (2000). Maria da Penha v. Brazil, Case No. 12.051, Report No. 54/01, OEA/Ser.L/V/II.111 Doc. 20 rev. at 704 (2000).

  Jalali, Mahmoud. (2002). Women's Human Rights in International Law and the Situation in Iran. Journal of the Faculty of Law and Political Science, pp. 69, 143-115.  [In Persian].

  Khak, Ronak. (2008). Criminalization of Sexual Violence in International Criminal Law, International Law Journal, Twenty-Fifth Year, No. 39, 146-101.  [In Persian].

  Lando, Sandra. (2015). La Perspective de Genre dans la Jurisprudence Interamericaineen Application de la Convention Belem Do Para”, Revue québécoise de droit international / Quebec Journal of International Law/Revistaquebequense de derecho internacional, no. 2, 81-111.

  Mehrpour, Hussein. (2009). International mechanisms and their deterrence to human rights violations. International Quarterly Journal of Foreign Relations, First Year, pp. 4, 42-7.  [In Persian].

  Mashhadi, A., & Karami, M. (2020). Protecting Women against Violence in the Light of 2011 Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence. Public Law Studies Quarterly, 50(Summer), 737-755.  ]In Persian].

  Mashhadi, A., Shakibnejad, E., & Karami, M. (2019). Online Violence against Women from the Perspective of International Human Law. Gender and Family Studies, 6(2), 71-96. [In Persian].

  Mashadi, A., Karami, M., & Kojidi, H. H. (2017). Acid Throwing on Women in the view of Islamic Legal System and International Human Rights Law. Comparative Study on Islamic & Western Law, 4(2), 173-198. [In Persian].

  Mo'meni Rad, Ahmad and Kaykhosravi, Mehdi. (2019). Regional human rights mechanisms: types, challenges and solutions. Bi-Quarterly Journal of Islamic Human Rights Studies, Volume 8, Issues 17, 133-111. [In Persian].

  Monfared, Mahvash and Tabatabai, Seyed Ahmad. (2016). Investigating the mechanism of human rights treaty institutions. Bi-Quarterly Journal of Islamic Human Rights Studies, Year 6, pp. 12, 77-53.  [In Persian].

  Mumtaz, Jamshid and Ranjbarian, Amir Hossein. (2014). International Humanitarian Law; Internal armed conflicts, Tehran: Mizan, Ch. IV.  [In Persian].

  Organization of American States, (1994), The Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women;

  Rahimi, Raouf .(2018). Responsibility of the State and the private sector towards human rights. International Studies, Fifteenth Year, Vol. 3, 88-65 .  [In Persian].

  Ravasian Kashi, Somayeh .(2019). Common Chapter on Discrimination; Review of the Convention on the Elimination of Discrimination against Women, Tehran: Shirazeh Publishing and Research.  [In Persian].

  Rezvani, Soodabeh. Mahdavipour, Azam and Munib, Abdul Matin. (2020). Sexual Violence Against Women in the Legislative System of Iran and Afghanistan: From Sexual Harassment to Rape, Legal Research, Volume 23, No. 91, 376-351.  [In Persian].

  Sadat Akhavi, Seyed Ali .(2012). The New System of Reporting Governments to the UN Human Rights Committee, Private Law Studies, Volume 42, Issues 1, 159-145.  [In Persian].

  Sebastian, Essayag. (2017). From Commitment to Action: Policies to End Violence Against Women in Latin America and the Caribbean, Panama, UNDP, UN Women, 1st edition.

  Seyed Hatami, Maryam and Mosafa, Nasrin. (2020). Commitment of Governments on Gender Equality in Education, Public Law Studies, Volume 50, Issue 4, 2000-2011.  [In Persian].

  Spieler, Paula.. (2011). The Maria da Penha Case and the Inter-American Commission on Human Rights: Contributions to the Debate on Domestic Violence against Women in Brazil”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 18, Issue 1, 121-143.

  Stedman, Brooke (2013). The Leap from Theory to Practice: Snapshot of Women’s Rights through a Legal Lens”, Merkourios, Vol. 29, Issue 77, 4-28.

  Wellman, Carl. (2018). Can women's rights be human rights? Translated by Mofid University Center for Human Rights Studies, Bi-Quarterly Journal of Human Rights, Fourteenth Year, No. 1,203-189.  [In Persian].

  Zamani, Seyed Qasem .(2005). Global Monitoring of Human Rights Enforcement: From the Commission to the UN Human Rights Council. Legal Research, Vol. 9, 395-314.  [In Persian].