نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیار، گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب .

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

یکی از مهم ترین عوامل موثر در بروز کودک آزاری را می توان در عملکرد نامطلوب دولت مشاهده کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی نقش دولت در خصوص ایجاد و تشدید پدیده ی کودک آزاری مورد بررسی قرار گرفته است . سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت از این است که دولت با اتخاذ چه تدابیری می تواند پدیده ی کودک آزاری را کاهش بدهد ؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که دولت با انجام برخی رفتار ها و همچنین با ترک برخی رفتارها همچون مسامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاری، اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع کودک آزاری، مشروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان، امتناع آگاهانه از مداخله در برخی از جنبه های کودک آزاری، ورود در چرخه رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان موجب ایجاد و یا تشدید کودک آزاری می شود . دولت می تواند با اتخاذ تدابیری همچون آموزش و اطلاع رسانی شفاف و فراگیر در حوزه های مرتبط با کودکان، تهیه و تنظیم نظام جامع پیشگیری از وقوع کودک آزاری،تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط با وضعیت اطفال در معرض خطر ، حمایت از بزه دیدگی کودکان از کودک آزاری جلوگیری کند . همچنین با توجه به اینکه قوانین مصوب، نقش مهمی در ایجاد و یا تثبیت نگرش ها و جهت گیری های نادرست دارند ، قوانین نباید حاوی آموزه ها و داده های غیر انسانی و خلاف قواعد حقوق بشری باشند که این امر نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

اسد الهی، عبدالرحیم و برات وند، محمود (1384). «الگوی مجرمانه ی شرارت در کودکان آزار دیده – مطالعه ی موردی مجرمین شرارت زندن های خوزستان»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 19.
امامی، حسن (1391). حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، جلد 5، چاپ چهاردهم.
انجمن جامعه شناسی ایران (1390). روسپیگری، کودکان خیابانی و تکدی، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.
او دانل، دان (بی تا). کتابچه تخصصی حمایت از کودک برای نمایندگان پارلمان ها، تهران: صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و اتحادیه بین المجالس.
ایروانیان، امیر (1395). کودک آزاری از  علت شناسی تاپاسخ دهی، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ سوم.
آشوری، محمد (1391). آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت: جلد اول، چاپ شانزدهم.
جانقلی، مصطفی (1382). «وضعیت کودکان و نوجوانان خیابانی در تهران»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران، تهران، انتشارات انجمن جامعه‌شناسی ایران، جلد پنجم.
جمعی از نویسندگان (2005). گزارش ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک در خصوص دومین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران، ترجمه و تنظیم: محمد زارعیان، تهران: وزارت امور خارجه.
جمعی از نویسندگان، 1386، «تربیت بدون خشونت - کودک آزاری از منظر فقه شیعه» ، تهران، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
حسین پور ، نسرین (1394). تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت، تهران: کردگار، چاپ اول.
حسینی نژاد، حسین قلی (1370). «دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 9، بهار.
دهخدا (۱۳85). لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صدر، شادی (1381). «ناموس: زنان وابسته به مرد»، ماهنامه زنان، شماره ۹۳.
طارمی، محمد حسین (1389). «جرم شناسی فقهی و حقوق کودک آزاری»، پگاه حوزه، شماره 278.
عباسی زاده، سعیده؛ رحمانیان، صبا و نصیرپور، نگین (1395). «دختران فراری علل و راهکارها»، اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی.
فرجاد، محمد حسین (1378). آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، تهران: انتشارات معلم.
قاسمی، ناصر (1392). اقدامات تامینی تربیتی، تهران: نشر میزان.
قرائی، ثمانه (1388). «یک آیه و چند نکته؛ اذیت و آزار کودک از دیدگاه اسلام»، بشارت، شماره 71.
کی نیا، مهدی (1397). مبانی جرم شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفدهم.
گروسی، بهشید؛ صافی زاده، حسین و بهرام نژاد، حسین (1385). «میزان آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد سوء رفتار با کودکان»، فصلنامه پایش، دوره 5، شماره 3، تابستان.
گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان، اجلاس شصت و یکم مجمع عمومی، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۲۰۰۶.
گلدوزیان، ایرج (1396). بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران: میزان، چاپ بیست و سوم.
مدنی، سعید و حمزه، امیر (1391). آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
مغنیه، محمد جواد (1421). فقه الإمام الصادق علیه السلام، قم‏: مؤسسه انصاریان.‏
نجفی، مهدیه و زهره نظری، شهین (1397). عوامل پیشگیرانه فرار دختران از منزل، تهران: فرزانگان دانشگاه.
النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن (1418). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‏، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏، هفتم‏، ج‏26 و 21.
www.state.gov