نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار، گروه حقوق بین الملل، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

به‌مانندسال‌های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی‌سابقه، اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی‌های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری‌ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک‌سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین‌الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسرائیل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه‌های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسرائیل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین‌الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست‌ها، اعراب 48 جزئی از شهروندان اسرائیل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسرائیل نیز می‌بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می‌بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است.

کلیدواژه‌ها

آل حبیب، اسحاق (1379). ضرورت­ها و نگرانی­های دیوان کیفری بین­المللی و جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات وزارت خارجه، ج1،چ1.
خالقی، علی (1392). جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل، تهران: انتشارات شهر دانش، ج1،چ1.
دلخوش، علیرضا (1390). مقابله با جرائم بین‌المللی تعهد دولت­ها به همکاری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، ج1،چ1.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1380). حقوق جنگ، بی­چا، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ج1، چ1.
محمدرضائی، حسن؛ میرعباسی، سید باقر؛ کمالی، علی (1398). «مبانی توسل به زور و ممنوعیت آن در حقوق بین‌المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد»، تحقیقات حقوقی تطبیقی آزاد 12 (45)، صص 119-141.
میریان، ایمان و اصغری، زینب (1391). «تبلیغات خصمانه از منظر حقوق بین‌الملل»، مطالعات قدرت نرم 5 (2)، صص 1-52.
نوروزی، محمدجواد (1372). «پژوهشی درخصوص جایگاه جنگ روانی در اسلام»، معرفت، 6 (1)، صص 55-60.
یاقوتی، محمدمهدی (1391). «استثنائات حقوقی ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، 25 (4)، صص 113-132.
Babis, D. (2021), “Digital mourning on Facebook: the case of Filipino migrant worker live-in caregivers in Israel”, Media, Culture & Society, 43 (3).
Ben-Natan, S. (2021), “The dual penal empire: Emergency powers and military courts in Palestine”, Israel and beyond, Punishment & Society.
Bitan, D. T., Kridin, K., Cohen, A. D., & Weinstein, O. (2021), “COVID-19 hospitalisation, mortality, vaccination, and postvaccination trends among people with schizophrenia in Israel: a longitudinal cohort study”, The Lancet Psychiatry.
Diab, A. B., Shdema, I., & Schnell, I. (2021), “Arab integration in new and established mixed cities in Israel”, Urban Studies, 00420980211021346.
Finkelstein, N. G. (2003), Image and reality of the Israel-Palestine conflict, Verso.
Gelvin, J. L. (2014), The Israel-Palestine conflict: One hundred years of war, Cambridge University Press.
Head, N. (2020), A “pedagogy of discomfort”? Experiential learning and conflict analysis in Israel-Palestine, International Studies Perspectives, 21 (1).
Kaddar, M., & Monterescu, D. (2021), “Dancing with tears in our eyes: political hipsters, alternative culture and binational urbanism in Israel”, Palestine, Ethnic and Racial Studies, 1-21.
Kreitem, H. M. (2020), Weaponization of Access, Communication Inequalities as a Form of Control: Case of Israel/ Palestine, In Digital Inequalities in the Global South, Palgrave Macmillan, Cham.
Levy, L. (2021), “Temporalities of Israel”, Palestine: Culture and Politics, Critical Inquiry, 47 (4).
Ludwig, K. U., Schmithausen, R. M., and Others (2021), “LAMP-Seq enables sensitive, multiplexed COVID-19 diagnostics using molecular barcoding”, Nature Biotechnology, 1-7.
Mordechay, E. B., Mordehay, V., Tarchitzky, J., & Chefetz, B. (2021), “Pharmaceuticals in edible crops irrigated with reclaimed wastewater: Evidence from a large survey in Israel”, Journal of Hazardous Materials.
Orbach-Yozgof, N. (2021), “Blended cities in Israel”, Israel Affairs.
Rexer, G. (2021), “Borderlands of reproduction: bodies, borders, and assisted reproductive technologies in Israel”, Palestine, Ethnic and Racial Studies, 44 (9).
Schor, S. (2020), “Greetings from the [un] Holy Land: A Postcard Project from Israel”, Palestine, American Anthropologist.
Yaniv, K., Ozer, E., Shagan, M., Lakkakula, S., Plotkin, N., Bhandarkar, N. S., & Kushmaro, A. (2021), “Direct RT-qPCR assay for SARS-CoV-2 variants of concern (Alpha, B.1.1.7 and Beta, B.1.351), detection and quantification in wastewater”, Environmental Research, 201, 111653.