نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم اطلاعات و امنیت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل‌کشی به‌ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل‌کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به‌هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری‌های تقنینی و دادرسی‌های دیوان کیفری بین‌المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین‌المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

جاویدزاده، حمیدرضا (1390)، «سیاست‌های پیشگیرانه سازمان ملل متحد در قبال نسل‌کشی»، پژوهش حقوق عمومی13(33)، صص 42-1.
عزیزی، ستار (بهار و تابستان 1386)، «عناصر جنایت ژنوسید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بین‌المللی دادگستری و رویه دادگاه‌های ویژه بین‌المللی کیفری»، حقوقی بین‌المللی، 24(36) ، صص34- 9.
زمانی، سید قاسم و شیران خراسانی، رضا. (1396). تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت با نسل کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 20(80), صص 156-135.
روستایی، علیرضا و  آرش پور، علیرضا (1395)، پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ پژوهش حقوق کیفری، 4(15)،صص73-45.
 داوودی، مهدی و  ابوذری، مهرنوش(1397)، نسل کشی در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل ، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی ،7(14)، صص136-121.
Charles Anderton and Jurgen Brauer (eds), Economic Aspects of Genocides, Other Mass Atrocities, and their Prevention (OUP: Oxford, 2016); Donald Bloxham and Dirk Moses, The Oxford Handbook of Genocide Studies (OUP: Oxford, 2010); Garry Leech, Capitalism: A Structural Genocide (London and New York: Zed Books, 2012); Nafeez Ahmed, ‘Structural Violence as a Form of Genocide—The Impact of the International Economic Order’ (2007) 5 Entelequia: Revista Interdisciplinar 3–41.
Marie Besancon, ‘Relative Resources: Inequality in Ethnic Wars, Revolutions, and Genocides’ (2005) 42 Journal of Genocide Research 393–415.
Brauer, Jurgen & Charles Anderton (2014) “Economics and Genocide: Choices and Consequences” Working Papers 1408, College of the Holy Cross, Department of Economics.
Hirad Abtahi and Philippa Webb, The Genocide Convention—The Travaux Preparatoires (2 vols) (Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008) 674.
Ana Vrdoljak, ‘Human Rights and Genocide: The Work of Lauterpacht and Lemkin in Modern International Law’ (2009) 20 EJIL 1163–194.
Sabine Scheuring, ‘Is There a Right to Water in International Law?’ (2009) 15 UCL Jurisprudence Review 147–71.
Michel Chossudovsky, ‘Economic Genocide in Rwanda’ (1996) 31 Economic and Political Weekly 938–941; Human Security and Economic Genocide in Rwanda’ in Caroline Thomas and Peter Wilkin (eds), Globalization, Human Security, and the African Experience (Boulder, Colorado and London: Lynne Rienner Publishers, 1999).
Morris, P Sean (2018), “Economic Genocide Under International Law”, The Journal of Criminal Law, Vol. 82, Issue 1.
Issa Kamola, ‘The Global Coffee Economy and the Production of Genocide in Rwanda’ (2007) 28 Third World Quarterly 571–92.
Egon Zizmond, ‘The Collapse of the Yugoslav Economy’ (1992) 44 Soviet Studies 101–12.
Ndiva Kofele-Kale, The International Law of Responsibility for Economic Crimes: Holding State Officials Individually Liable for Acts of Fraudulent Enrichment (Aldershot, England: UK Ashgate, 2006) 12–3.
Celestine Bohlen, ‘Yeltsin Deputy Calls Reforms “Economic Genocide”’, New York Times, 9 February 1992.
Hodler, Roland(2019), “The Economic Effects of Genocide: Evidence from Rwanda Journal of African Economies”, Vol. 28, Issue 1.
Tyner, James A. (2020), “Currency is a Most Poisonous Tool": State Capitalism, Nonmarket Socialism, and the Elimination of Money during the Cambodian Genocide”, Genocide Studies and Prevention: An International Journal: Vol. 14: Iss. 1.
Viachaslau Yarashevich and Yuliya Karneyeva, ‘Economic Reasons for the Break-Up of Yugoslavia’ (2013) 46 Communist and Post-Communist Studies 263–73.
Philippe Le Billon, ‘The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts’ (2001) 20 Political Geography 561–84.
Alison Des Forges, Leave None to Tell the Story (HRW: New York, 1999) 167.
William Schabas, The UN International Criminal Tribunals—The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone (CUP: Cambridge, 2006) 264–65, citing cases such as Prosecutor v Kordic, Case No. IT-95-14/2-T, 26 February 2001, at para. 352; Prosecutor v Naletilic, Case No. IT-98-34-T, 31 March 2003, at para. 615.
Prosecutor v Kunarac, Case Nos. IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, decision on motion for acquittal, 3 July 2000, at para. 16.
Luke Patey, ‘Crude Days Ahead? Oil and the Resource Curse in Sudan’ (2010) 109/437 African Affairs 617–39; Saskia Sassen, Expulsions—Brutality and Complexity in the Global Economy (Harvard University Press, 2014); Kevin Woods, Commercial Agriculture Expansion in Burma, available at http://forest-trends.org/releases/uploads/Con version_Timber_in_Myanmar.pdf Links to Deforestation, Conversion Timber and Land Conflicts (March 2015); Stanley Engerman and Jacob Metzer (eds), Land Rights, Ethno-Nationality, and Sovereignty in History (London Cambridge: MA Routledge, 2004).
The Presbyterian Church of Sudan, et al v Talisman Energy Inc, and Sudan, 582 F.3d 244 (2009), 2 October 2009.
Hannibal Travis, ‘Genocide in Sudan: The Role of Oil Exploration and the Entitlement of the Victims to Reparations’ (2008) 25 Arizona Journal of International and Comparative Law 1–73, 8.
Gerard Prunier, Darfur: The Ambiguous Genocide (Ithaca: New York Cornell University Press, 2005).