نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجو کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

جرم اختلاس ازجمله جرائم اقتصادی است که علیرغم تلاش‌های گسترده‌ای که برای پاسخ‌های کیفری از آن به‌عمل‌آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری‌های غیر کیفری و به‌طور مشخص پیشگیری اجتماعی با پیشرفت علم جرم‌شناسی، جایگاه ممتازی یافته است. در میان آموزه‌های نهج‌البلاغه نیز نکات دقیق و فراوانی دراین‌باره وجود دارد ازجمله اینکه  یکی از مؤلفه‌های مهم امام علی(ع) در استخدام پست‌های حکومتی پرهیزگاری و امانت‌داری کارگزارانش بود و سیاست حکومتی ایشان در مورد دست‌اندازی نسبت به بیت‌المال توسط افرادی که آن را در اختیار داشته‌اند، شایان توجه است. به همین منظور، نوشتار حاضر با توسل به فرمان‌ها و توصیه‌های موجود در نهج‌البلاغه درصدد آن است به‌طور مشخص به راهکارهای اجتماعی پیشگیرانه جرم اختلاس در اثرگذاری بر کاهش وقوع این جرم بپردازید.  به‌طورکلی نتایج این مقاله در تلاش است  آموزه‌های پیشگیرانه جرم‌شناسان را با تطبیق بر کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه در حوزه جرم اختلاس به‌طور دسته‌بندی‌شده و روشمند ارائه دهد تا از این رهگذر بتوان از مجریان نظام عدالت کیفری، اجرایی شدن آن را طلب نمود. سوال مهم مقاله این است که آموزه های نهج البلاغه تا چه اندازه منطبق بر رهیافت های جرم شناسی پیشگیرانه است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-نظری و با رویکرد کارکردگرایانه، به صورت توصیف و تحلیل مطالب صورت گرفته و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای-اسنادی است.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، شهرام (1390). جرم‌شناسی پیشگیری، ج1، چ4، تهران:  انتشارات میزان.
ابراهیمی، شهرام (1387). «بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم‌شناسی»، فصلنامه علمی ترویجی کارآگاه، س2، ش5 ، صص52-31.
الهی منش، مرادی اوجقاز، رضایی بشیر، محمدرضا، محسن، محمد (1394). «سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس»، مجله قضاوت، س15، ش 83، صص120-103.
انصاری، محمدمهدی (1385). تأملی در باب مفهوم شایسته‌سالاری، روزنامه رسالت، مورخه 13/2/1385.
بنســون، مایکل، سیمپســون، ســالی (1391). جرائم یقه‌ســفیدی رویکرد فرصت‌مدار، ترجمه: اسماعیل رحیمی نژاد، چ1، تهران: نشر میزان.
تقی پور، علی‌رضا (1392). «مجرمین یقه‌سفید از دیدگاه جرم‌شناسی و نهج‌البلاغه»، فصل‌نامه پژوهش‌نامه نهج‌البلاغه، س1، ش3 ، صص66-56.
چلونگر، الناز (1396). نگاهی به جرم اختلاس و مجازات آن، چ1، تهران: انتشارات ماهواره.
رحیم‌پورازغدی، طاهره، مرتضوی، سید محمد (1397). نقد تاریخی اختلاس عبدالله‌بن‌عباس (باتکیه بر نهج‌البلاغه)، فصل‌نامه پژوهش‌نامه نهج‌البلاغه، س6، ش24، صص88-71.
رمضانی، احمد (1380). اختلاس: بررسی فقهی - حقوقی، چ1 ، تهران: انتشارات دانش و اندیشه معاصر.
سلیمانی، سجاد (1396). «پیشگیری از اختلاس»، فصل‌نامه کارآگاه، س7 ، ش26، صص92-71.
عمید، حسن (1390). فرهنگ فارسی عمید، چ38، تهران :انتشارات امیر کبیر.
علامه حلی، حسین بن یوسف بت المطهر (1343)، مختصر نافع، چ1، تهرات: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مکارم شیرازی، ناصر(1381). شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه، ج2، چ2، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل‌بیت علیه‌السلام، ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، (http://ahlolbait.com/article/16270/)، 12/1/1398.
میرمحمد صادق، حسین (1392). جرایم علیه اموال و مالکیت(حقوق کیفری اختصاصی2)، چ37، تهران: انتشارات میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1390). تقریرات درس جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی:تهران.
ولش، کلی (1389). درآمدی بر دو نظریه تراویس هیرشی، ترجمه: بهروز جوانمرد، فصلنامه تعالی حقوق، س2، ش4، صص29-10.
یاوری، علی (1389). خانواده و روش‌های تربیت، ماهنامه اصلاح و تربیت، ش 96، صص19-7.
Hesen, Buker,(2011) behavior violent and aggression, control self of Formation,v 16, pp9-21.