نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه‌شناسی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

حقوق شهروندی از یکسو در چارچوب مرزهای یک کشور و به واسطه‌ی عضویت در یک جامعه‌ی سیاسی و بر اساس اقتضائات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یک کشور تعیین و معمولاً در قانون اساسی کشور مشخص می‌شود و از سوی دیگر تحت تأثیر اسناد بین‌المللی قرار می‌گیرد. از آنجا که آگاه سازی افراد جامعه از حقوق شهروندی و نهادینه کردن آن در جامعه نیازمند آموزش است، پژوهش حاضر به بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و تطبیق آن با سند 2030 یونسکو و اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته‌است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده‌است و جامعه‌ی آماری تحقیق شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند 2030 آموزش یونسکو، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. مطالعه‌ی حاضر از نوع اسنادی است و داده‌های آن به شیوه‌ی کتابخانه‌ای-اسنادی جمع آوری شده‌است. نتیجه‌ی تحقیق نشان می‌دهد که در یک بررسی مقایسه‌ای اعلامیه حقوق بشر اسلامی فاقد برخی مؤلفه‌های اساسی موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از سوی دیگر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، که از مهمترین اسناد سیاستگذاری آموزشی است، فاقد برخی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مرتبط با آموزش شهروندی ‌است.

کلیدواژه‌ها