نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد تهران

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه شاهد تهران، ایران.

چکیده

رعایت حقوق اقلیت ها و منع تبعیض نسبت به آنها از جمله مسائلی مهمی تلقی می شود که اخیرا بیشتر مورد توجه و حمایت نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است. اگر چه در سد‌ه گذشته برخوردهای خصمانه و خشونت بار با اقلیت‌ها گوناگون شده است اما در عین حال ، تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تأمین همزیستی مسالمت آمیز اقوام و گروه های مختلف چاره اندیشی شده است. در این راستا هدف پژوهش پیش‌رو به بررسی تفاوت‌های بین حقوق بشر اسلامی و غربی با تاکید بر حقوق اقلیت‌ها می‌پردازد. از این‌رو سوال نوشتار حاضر بر این است که در تفکر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر در غرب اقلیت‌ها از چه حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند؟ روش به کارگرقته در این پژوهش تحلیلی –تطبیقی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش براین است که در کشـورهای غربـی علیرغـم تصویـب قوانیـن حمایتـی در مـورد حقـوق اقلیت هـای مختلـف دولتهـا در برابـر ایـن اقلیت‌ها بسـیار سـلیقه‌ای عمل کـرده و مـوارد متعـدد نقـض حقـوق اقلیت‌ها و بـه ویزه زنان وجـود دارد، اما به دقت در قانون اساسی ایران بـرای اقلیت‌هـای دینی حقوقی در نظر گرفته شـده اسـت کـه از جمیـع ایـن قوانیـن می‌تـوان دریافـت اقلیت‌های ایـران با وجـود جمعیت کم از امکانـات مناسـبی نسـبت بـه اقلیت‌های سـاکن در کشـورهای دیگـر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها