نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران.

2 دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران

چکیده

مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی
دیوان اروپایی حقوق بشر

چکیده
بهره مندی از حق بهداشت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشری می باشد. این حق موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، بهم وابسته و مرتبط با یکدیگر برای همه افراد انسانی بوده و بعنوان حقوق ذاتی و طبیعی، حق احاد افراد بشر در دسترس باشد، تثبیت شده است. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که منظور از حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در حقوق ایران، اسلام، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟ که استدلال ما این خواهد بود، الزام به رعایت حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، حقوق اسلام و اسناد مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشری بعنوان حقوق ضروری و نظام حقوق بشری تاکید شده است. خصوصاٌ در آراء و احکام مختلف صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر که در انتهای بحث آورده شده برای دولت های عضو این اتحادیه مورد الزام و تعهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا است.

واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر.

کلیدواژه‌ها

اسم حسینی،  غلامرضا (1397)، «نظام بهداشت و سلامت در اسلام» دوفصلنامه تخصصی قرآن و علم، سال سوم شماره 5.
باقری حامد، یوسف و همکاران (1397)، «حق بر سلامت و بهداشت عمومی از منظر حقوق بنیادین بشر با تاکید بر سند 2030 یونسکو»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال دوازده، شماره 46.
زارعی، مرتضی (1389)، بررسی ابعاد حقوقی حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، دانشگاه تهران.
عبدی یاسین، کتابی رودی، احمد (1393)، «جایگاه حق بر سلامت در اسلام و حقوق بین الملل»، فصلنامه تامین اجتماعی، سال دوازده، شماره 44.
عباسی سمیرا و همکاران (1397)، «مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال هشتم، شماره 30.
قلی شفیعی، مرتضی و همکاران (1398)، «حق بر ابداعات دارویی با تاکید بر حق بر سلامتی در حقوق بین الملل»، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، سال دوازده، شماره 44.
متقی، سمیرا  و همکاران (1397)، «ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال دوازده شماره 46.
Avilkina and Others v.Russia: (2013),Factsheet_Health_ENG_December, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search. 2013.
African Charter on the Rights and Welfare of the Child, (1999).
Amrecan Convention  On Human Rights, (1969).
Cantoni v.France, (1996), Factsheet_Health_ENG_December, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search. 2013.
Fadeyeva v.Russia: (2005), Factsheet_Environment_ENG_December, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search. 2013.
Hristozov and  Others  v. Bulgaria: (2012), Factsheet_Health_ENG_December, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
International Covenant on Economic, Social and Cultural, (1976).
International Covenant on Civil and Political Rights, (1966).
K.H.and Others v. Slovakia: (2009), Factsheet_Health_ENG_December, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2013.
Lopez Ostra vs چv. spain: (1994), Factsheet_Environment_ENG_December,http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2013.
Mc and others .v Italy: (2013), Factsheet_Health_ENG_December, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2013.
Mehmet Senturk and Bekir Senturk.v Turkey: (2013), Factsheet_Health_ENG_December,http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2013.
Nitecki v. Poland(2002):,,Factsheet_Health_ENG_December, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2013.
Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland (2009):, Factsheet_Health_ENG_December,http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2013.
Roche v.The United Kingdom: (2005), Factsheet_Health_ENG_December, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2013.
Szuluk v. The United Kingdom: (2009), Factsheet_Prisoners’_health_related_rights_ENG_February,http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2014.
Sakkopoulos v. Greece: (2004), Factsheet_Prisoners’_health_related_rights_ENG_February,http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2014.
Serifisv.Greece: (2006), Factsheet_Prisoners’_health_related_rights_ENG_February, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2014.
Testa v. Croatia: (2007), Factsheet_Prisoners’_health_related_rights_ENG_February,http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2014.
Universal Islamic Declaration Of Human Rights, (1990).
United Nations Organization Charter, (1945).
Universal Declaration of Human Rights, (1948).
Vilnes and Others v. Norway: (2013), Factsheet_Health_ENG_December, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search, 2013.